Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в Търговския регистър. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.автор: проф.Стоян Дурин

  В бележките към финансовите отчети всички предприятия оповестяват следната информация: 1. Приети счетоводни политики 2. Когато дълготрайните активи са оценени по преносна стойност то се посочва: а) изменението на резерва от преоценка в рамките на финансовата година заедно с обяснение на данъчното третиране на съдържащите се позиции; б) балансовата сума, която би била призната, ако дълготрайните активи не са били преоценени. 3. Когато финансовите инструменти и/или активите, различни от финансовите инструменти, се оценяват по справедлива стойност се посочва: а) основните допускания, които са в основата на моделите и техниките на остойностяване, когато справедливата стойност е определена съгласно изискванията на директива 2013/34/ЕС; б) за всяка категория финансови инструменти или активи, различни от финансови инструменти - справедливата стойност, промените в стойността, включени директно в отчета за приходите и разходите, и промените, включени в резервите по справедлива стойност; в) за всеки клас деривативни финансови инструменти - информация относно обхвата и естеството на инструментите, включително важните условия, които могат да повлияят на размера, времето и сигурността на бъдещите парични потоци; г) изменението на резервите по справедлива стойност в рамките на финансовата година. 4. Общия размер на всички финансови задължения, гаранции и непредвидени разходи, които не са включени в баланса, с означение на характера и формата на предоставените вещни обозначения; задълженията, свързани с пенсии, и задълженията към свързани или асоциирани предприятия се посочват отделно 5. Размера на авансите и на кредитите, предоставени на членове на административните, управителните и надзорните органи, като се посочват лихвените проценти, основните условия и върнатите, отписани или отказани суми, както и задълженията, поети в полза на тези лица чрез всякакъв вид гаранции, като се посочва общата сума на всяка категория. 6. Размера и характера на отделните позиции от приходите или разходите, които са с извънредно голям размер или обхват. 7. Среден брой на служителите през финансовата година.

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.19 ОТ ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • За тавана на пенсиите. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Правила за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС за физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на ползване на ваучери за горива от регистрирани земеделски производители . автор: Наталия Чернева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФОРФЕТИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор: Венцислав Вечев

  Виж повече

 • Счетоводното отчитане на концесията за строителство- предизвикателство или изпитание пред съставителя на ГФО на предприятието концесионер. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 5/5.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73312 лв
1 GBP = 2.17714 лв