Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в Търговския регистър. автор: Мина Димитрова

  Сроковете за изготвяне и подаване на годишните подоходни декларации на предприятията за 2013година вече отминаха, а съответно и сроковете и задължението за представяне на статистическите им отчети, но за ръководствата на предприятията остава още задължението за публикуване на финансовите отчети в Търговския регистър. Това задължение ангажира ръководствата на предприятията да се съобразят не само с определените за публикуването срокове, но и със структурата на финансовите отчети, които следва да се публикуват. В Търговския регистър трябва да се публикува годишния финансов отчет на предприятието, изготвен по правилата на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, а не статистическия, наименуван "годишен отчет за дейността". Голяма част от предприятията обаче публикуват в Търговския регистър именно този годишен отчет за дейността (статистическия отчет), дори и когато имат изготвен и заверен от одитор годишен финансов отчет и съответно тези предприятия нарушават изискванията регламентирани със Закона за счетоводството. С настоящата разработка, чрез обзорен преглед на структурата и изискванията регламентирани със Закона за счетоводството, се цели да се даде по-голяма яснота за финансовите отчети, които трябва да изготвят и публикуват предприятията в Търговския регистър. I. Видове и структура на годишните отчети за 2013 година За отчетната 2013 година предприятията са задължени да изготвят два вида отчети: " Годишен отчет за дейността (статистическия отчет); и " Годишен финансов отчет. Изготвянето на тези два отчети е регламентирано с два различни нормативни акта (Закона за корпоративно и подоходно облагане и Закона за счетоводство), затова и структурата им е различна, съобразно тяхното предназначение. Годишният отчет за дейността (така наречения статистически отчет), се изготвя само за целите на Националния статистически институт (НСИ) и Националната агенция за приходите (НАП) и затова в структурно отношение е комплект от статистически формуляри по образци, утвърдени със съвместна заповед на председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП. Годишният финансов отчет се изготвя за всички други потребители на финансовата информация на предприятието и се съставя във форма и структура определени със Закона за счетоводство и приложимите счетоводни стандарти- СС1 и МСС 1 -Представяне на финансовите отчети.

 • БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.19 ОТ ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • За тавана на пенсиите. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Правила за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС за физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на ползване на ваучери за горива от регистрирани земеделски производители . автор: Наталия Чернева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФОРФЕТИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор: Венцислав Вечев

  Виж повече

 • Счетоводното отчитане на концесията за строителство- предизвикателство или изпитание пред съставителя на ГФО на предприятието концесионер. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 5/5.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв