Списание Актив
  • Тема на броя:
    Разпределение на печалбата в капиталовите дружества в България. Автор: доц. д-р Живко Бонев

    Инвестирането в стопанска дейност винаги е свързано с желанието и надеждата за печалба, в резултат на ефективното използване на вложените средства. Финансовият резултат, обаче, може да бъде както положителен (печалба), така и отрицателен (загуба). Именно това определя и наличието на риск за капиталовложителите. В тази връзка от особено важно значение е установяването на размера на доходност на предприятието. Едни от показателите, които най-много интересуеват съдружниците и акционерите, а също и евентуални бъдещи инвеститори, са: финансовият резултат, доходът на акция или единица инвестиран капитал и дивидентът. Същност на печалбата Печалбата е израз на "превишение на приходите над разходите в стопанската дейност". Печалбата се третира като счетоводна печалба, данъчна печалба и балансова печалба. Счетоводна печалба е нетната печалба, преди да се приспадне разхода за данъци. Определя се като разлика между приходите и разходите (статия 10 от Раздел "А" на ОПР по НСФОМСП). Данъчната печалба се получава от счетоводната след преобразуването й, съобразно изискванията на данъчните закони. Балансовата печалба е разликата между счетоводната печалба и разхода за данъци" (статия 103 от Раздел "А" на ОПР по НСФОМСП). Обект на третиране в случая е именно балансовата печалба. От икономическа гледна точка, печалбата може да се определи и като "Нарастване на икономическите изгоди и като такива те не се различават по характер от приходите " Тази роля и значение на печалбата определя вниманието, което й се отделя и наличието на различни регламенти на нейното използване и разпределение. По принцип печалбата може да се използва както за развитие на предприятието, така и за разпределение между капиталовложителите. Какво ще се предприеме се решава от съответните оторизирани с тази функция органи. И това изрично е посочено в Търговския закон. Въпросите са предимно от правно и организационно естество, но оказват влияние и върху организацията и процеса на счетоводно отразяване.

Брой: 4/4.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв