Списание Актив
 • Тема на броя:
  Нов ред за плащане на данъчни и осигурителни задължения от 1 март 2014 г. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ДО 30 АПРИЛ 2014 ГОДИНАСАМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯТ ОКОНЧАТЕЛНИЯ СИ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Задълженията по Интрастат на стопанските оператори.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА СМЕТКА 709 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА. автор: Евгени Рангелов

  Обновяването на счетоводните стандарти и приемането на Примерния Национален сметкоплан през 2002 година настъпиха съществени промени. От една страна промените в счетоводните стандарти поставиха изискване за отчитане като други приходи на редица факти и събития, а от друга страна за отчитане като извънредни приходи останаха само приходите от отчуждени активи за държавни и общински нужди и обезщетенията за погинали застраховани активи, както и отделни приходи с извънреден, случаен характер. По-голямата част от приходите, отчитани дотогава чрез сметките от група 79 Извънредни приходи се прехвърли за отчитане чрез сметка 709 Други приходи от дейността. Практиката показва, че сметка 709 Други приходи от дейността се ползва много често, но понякога има двоумение къде да се отчете даден приход-като текущ или като извънреден разход. Това е така, защото в приложимите счетоводни стандарти не винаги това обстоятелство е посочено конкретно. Трудно е да представим всички възможни счетоводни записвания по тази сметка, предвид многообразието на стопанските операции. Затова, без претенции за изчерпателност, ще посочим стопанските операции, събития и факти, при които сметка се кредитира и дебитира, надявайки се това да внесе известна яснота по отделни случаи и същевременно да даде насока за методологичното третиране на съответните операции. Сметка 709 Други приходи от дейността по правило отчита всички други приходи от дейността, които не могат да бъдат отнесени към някоя от сметките на група 70 Приходи от продажби, а именно: -приходи от възстановяване на отчетната стойност на материални запаси, за които преди това е бил отчетен разход от обезценка до нетната реализируема стойност; -приходи от продажби на социално-битови дейности, които не са обособени като финансово-организационни структури за производство и услуги (общежития, столове, почивни бази и пр.); -превишението на справедливата стойност над балансовата стойност в края на годината на краткосрочните биологични активи; -отписани задължения, с изключение на тези, които трябва да се отчетат като извънредни приходи; -излишъци на активи, установени при инвентаризация; -получени неустойки по търговски договори, с изключение на лихвите; -безвъзмездно получени активи, оценени по справедлива стойност; -получени обезщетения като компенсация за повредени, изгубени или унищожени активи, дадени под наем или за ползване; -корекции, свързани с разграничими активи, когато се увеличава справедливата стойност на нетните активи в резултата на бизнеском-бинация; -опрощаване на заеми без условия; -получени правителствени дарения като компенсация за минали разходи и загуби; -от корекции на счетоводни грешки от минали периоди, с прилагане на алтернативния подход по СС 8; -при прехвърляне на актив от стоково-материални запаси в инвестиционен имот, когато ще бъде отчитан по справедлива стойност (разликата между справедливата стойност на имота към тази дата и балансовата му стойност преди); -при завършено изграждане или разработване на инвестиционен имот, изпълняван по стопански начин, който ще бъде отчитан по справедлива стойност, с разликата между нея и по-ниската балансова стойност; -разликата между първоначалната оценка на акциите/дяловете при апорт и балансовата стойност на отписаните дълготрайни активи, когато признатата сума на апорта превишава балансовата стойност на активите; -отчетени приходи до размер на признат данъчен кредит при регистрация или последваща регистрация по ЗДДС; -опростени данъци, когато те текущо са били отразени като разход за дейността; -други приходи, непосочени по-горе, за които не е предвидена за отчитане отделна сметка в групата.

 • ОБЩИ ПОСТАНОВКИ НА ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС И НА СЪВЕТА ОТ 26 ЮНИ 2013 ГОДИНА. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ШОФЬОРИ В ЧУЖБИНА. АВТОР ДЕСИСЛАВА ЙОСИФОВА

  Виж повече

 • Полагане на нощен труд. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Продажба на земеделска земя между юридически лица. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Промени при обезщетенията за безработица, пенсиите и контролните функции на НОИ през 2014 година. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • СЪБИРАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.АВТОР: ЦВЕТАН СТАНКУЛОВ

  Виж повече

 • ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ. АВТОР ЖИВКО БОНЕВ

  Виж повече

 • Форми на управление на дружество с ограничена отговорност. автор: Галина Николова

  Виж повече

Брой: 3/3.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв