Списание Актив
 • Тема на броя:
  Нов ред за плащане на данъчни и осигурителни задължения от 1 март 2014 г. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ДО 30 АПРИЛ 2014 ГОДИНАСАМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯТ ОКОНЧАТЕЛНИЯ СИ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Задълженията по Интрастат на стопанските оператори.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА СМЕТКА 709 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОБЩИ ПОСТАНОВКИ НА ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС И НА СЪВЕТА ОТ 26 ЮНИ 2013 ГОДИНА. автор: проф.Стоян Дурин

  През 2013 година бе приета нова ДИРЕКТИВА, която засяга годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия. Едновременно с това са извършени изменения на Директива 2006/843/8/ЕИО и са отменени Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които да са в съответствие с тази директива най-късно до 20 юли 2015 година и трябва да влязат в сила от 01 януари 2016 година или през календарната 2016 година. Общите постановки, обект на статията, са подредени от нас по хронология на посочване, без да се групират по важност и значение. Те са: 1. Годишните финансови отчети трябва да се съставят разумно и следва да дават вярна и точна представа за активите, пасивите, собствения капитал, финансовото състояние и резултатите от дейността на предприятието. Изискванията на директивата трябва да се третират като минимални изисквания. Всички предприятия трябва да спазват принципите на действащо предприятия, предпазливост и начисляване. 2. Предприятията трябва да бъдат групирани като малки, средни и големи на база на величина на общата сума на баланса, нетния оборот и средния брой на персонала през финансовата година. Държавите-членки следва да могат да налагат на средните и големи предприятия изисквания, които надхвърлят минималните изисквания на директивата. Когато ще се прилагат еднакви изисквания за средни и големи предприятия, то те не следва да се разграничават като групи предприятия. За микропредприятията могат да се прилагат отделни правила. Когато обаче няма такива, то те прилагат правилата за малките предприятия. Инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества не могат да се третират като микропредприятия. Микропредприятията могат да бъдат освобождавани от изискванията за публикуване на финансовите отчети. 3. Държавите-членки трябва да разрешават отчитане по справедлива стойност за определени финансови инструменти. Те могат да разрешават или да изискват отчитане по справедлива стойност на активи, различни от финансовите инструменти. 4. Вариантите за структура на баланса трябва да бъдат ограничен брой. Може да се посочи за съставянето на баланса каква структура да се използва от отделните предприятия или да им се даде възможност за избор на структура. Активите и пасивите винаги трябва да бъдат разграничени в позиции като текущи и нетекущи. Разходите в отчета за приходите и разходите трябва да се групират по видове или съобразно функционалната им същност. За малките и средни предприятия могат да се предвидят опростени варианти на изискваните структури на баланса и отчета за приходите и разходите.

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ШОФЬОРИ В ЧУЖБИНА. АВТОР ДЕСИСЛАВА ЙОСИФОВА

  Виж повече

 • Полагане на нощен труд. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Продажба на земеделска земя между юридически лица. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Промени при обезщетенията за безработица, пенсиите и контролните функции на НОИ през 2014 година. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • СЪБИРАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.АВТОР: ЦВЕТАН СТАНКУЛОВ

  Виж повече

 • ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ. АВТОР ЖИВКО БОНЕВ

  Виж повече

 • Форми на управление на дружество с ограничена отговорност. автор: Галина Николова

  Виж повече

Брой: 3/3.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв