Списание Актив
 • Тема на броя:
  Нов ред за плащане на данъчни и осигурителни задължения от 1 март 2014 г. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ДО 30 АПРИЛ 2014 ГОДИНАСАМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯТ ОКОНЧАТЕЛНИЯ СИ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Задълженията по Интрастат на стопанските оператори.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА СМЕТКА 709 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОБЩИ ПОСТАНОВКИ НА ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС И НА СЪВЕТА ОТ 26 ЮНИ 2013 ГОДИНА. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ШОФЬОРИ В ЧУЖБИНА. АВТОР ДЕСИСЛАВА ЙОСИФОВА

  Виж повече

 • Полагане на нощен труд. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Продажба на земеделска земя между юридически лица. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Промени при обезщетенията за безработица, пенсиите и контролните функции на НОИ през 2014 година. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • СЪБИРАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.АВТОР: ЦВЕТАН СТАНКУЛОВ

  Виж повече

 • ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ. АВТОР ЖИВКО БОНЕВ

  Виж повече

 • Форми на управление на дружество с ограничена отговорност. автор: Галина Николова

  Настоящият материал има за цел да изясни вътрешната организация и начина на функциониране на изпълнителните органи на управление на ООД като - управител, заместник-управител, контрольор, прокурист, както и да изясни основните им характеристики, компетентност и връзките между тях. Основни характеристики на ООД. ООД е вид капиталово търговско дружество, което може да се състои от едно или повече лица, отговарящи за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска. Търговският закон определя търговското дружество, като обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства (чл. 63, ал. 1 от ТЗ). По изключение дружество може да се учреди и от едно лице - чл. 63, ал. 2 от ТЗ. Тогава говорим за еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). ООД съчетава личната обвързаност при персоналните дружества с ограничението на риска при капиталовите търговски дружества. Управлението на ООД се изразява в действието на неговите органи. Органите на ООД формират и изявяват волята на дружеството и организират изпълнението и. Управлението на ООД се свежда до решаването на три основни въпроса: кои са органите на управление, т.е. кой управлява дружеството, кой формира волята му; каква е компетентността на тези органи, т.е. по какъв начин се извършва управлението и начина на изразяване на волята, т.е. актовете, които могат да издават органите на управление. Органите на ООД са императивно определени от закона. Това са управител и общо събрание. По свое желание съдружниците могат да създадат и един контролен орган- контрольор. Компетентността на органите на управление е регламентирана от закона. Изпълнителни органи на управление на ООД. 1. Управител. Управителят е задължителен и необходим орган на ООД. Дружеството не може да се конституира (чл.119, ал.1 т.2 от ТЗ) и да съществува без управител. Той се избира още при учредяване на дружеството и поема изпълнението на функциите си веднага. Вписването на новообразуваното ООД в търговския регистър се извършва по негова инициатива. Имената на управителя, неговият ЕГН и адрес са сред обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър . Целта е третите лица узнаят тези обстоятелства. На вписване подлежи и всяка промяна на управителя. Малко са разпоредбите от ТЗ, касаещи правното положение на управителя. Освен посочването му като орган на дружеството, на него е посветена разпоредбата на чл. 141 от ТЗ и отделни правила в разпоредбите, които се отнасят до общото събрание. Малко място е отделено в ТЗ на такива въпроси като несъвместимост за заемане на мястото на управител, редът за назначаване и компетентността му - тя е посочена доста общо в чл. 141 от ТЗ. Оскъдната уредба означава, че правното положение на управителя следва да се уреди в дружествения договор. Според чл. 135, ал. 2 от ТЗ управителят, съответно управителите, могат да бъдат както съдружници, така и трети лица. Управителят обаче трябва да бъде дееспособно физическо лице. Търговският закон не предвижда възможност, аналогична на тази при акционерните дружества, юридически лица да могат да изпълняват функциите на управителя (виж чл. 234, ал. 1 от ТЗ). (Макар че няма пречка, ако това е предвидено в дружествения договор или по решение на общото събрание на съдружниците, определени функции от управлението на дружеството да бъдат предоставени на професионално управляващо юридическо лице, действащо на основание на договор с дружеството. Договорът се подписва от управителя, съответно управителите на ООД). Законът не поставя особени ограничителни изисквания към управителя, например да има българско гражданство, местожителство в страната, както и по отношение на възраст, образователен ценз и др. Такива ограничения могат да бъдат предвидени в дружествения договор. Например, като изискване може да бъде поставено наличието на висше специално образование, практически опит и др.

Брой: 3/3.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв