Списание Актив
 • Тема на броя:
  Нов ред за плащане на данъчни и осигурителни задължения от 1 март 2014 г. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ДО 30 АПРИЛ 2014 ГОДИНАСАМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯТ ОКОНЧАТЕЛНИЯ СИ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Задълженията по Интрастат на стопанските оператори.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  В Кодекса на труда няма законово определение на личното трудово дело (личното трудово досие) на работника или служителя. Поради това няма и легално дефинирани изисквания относно неговото създаване, водене и закриване. Воденето на такова досие, за всеки работник и служител обаче е задължително, тъй като документите от досиетата се представят при проверки от органите упражняващи контрол по спазването на трудовото законодателство, при възникнали трудови спорове, които се решават от съда, както и в други случаи при необходимост. Трудовото досие представлява комплект от писмени документи относно трудовото правоотношение между работника или служителя и работодателя. Документите в досието трябва да отговарят на няколко основни изисквания: " да съответстват на трудовото законодателство, като отразяват и специфичните особености на предприятието; " работникът или служителят да е запознат с всеки от тях, което се удостоверява с подпис и дата; " документите, постъпили при работодателя, да са заведени със съответния входящ номер и дата; " да са оригинални. Когато е невъзможно да бъдат държани оригиналите, съхраняват се копия от тях съобразно приетия законов ред (лични документи, дипломи, документи за правоспособност и пр.). Поддържането на трудовото досие, изготвянето на някои от документите и съхранението им е задължение и отговорност на работодателя. Това негово задължение произтича пряко или косвено от различни правни норми. На практика личните трудови досиета се създават, водят, прекратяват и съхраняват от самия работодател или от длъжностни лица, на които това задължение е възложено от работодателя с длъжностна характеристика, трудов договор или отделна заповед. Работата с личните трудови документи се осъществява при съблюдаване изискванията на Закона за защита на личните данни. Във връзка с трудовите досиета, освен за работодателя, от нормативната уредба произтичат и определени задължения за работниците и служителите. Основното тяхно задължение е да предоставят на работодателя определен набор от документи при сключване на трудов договор.

 • МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА СМЕТКА 709 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОБЩИ ПОСТАНОВКИ НА ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС И НА СЪВЕТА ОТ 26 ЮНИ 2013 ГОДИНА. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ШОФЬОРИ В ЧУЖБИНА. АВТОР ДЕСИСЛАВА ЙОСИФОВА

  Виж повече

 • Полагане на нощен труд. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Продажба на земеделска земя между юридически лица. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Промени при обезщетенията за безработица, пенсиите и контролните функции на НОИ през 2014 година. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • СЪБИРАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.АВТОР: ЦВЕТАН СТАНКУЛОВ

  Виж повече

 • ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ. АВТОР ЖИВКО БОНЕВ

  Виж повече

 • Форми на управление на дружество с ограничена отговорност. автор: Галина Николова

  Виж повече

Брой: 3/3.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв