Списание Актив
 • Тема на броя:
  Нов ред за плащане на данъчни и осигурителни задължения от 1 март 2014 г. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ДО 30 АПРИЛ 2014 ГОДИНАСАМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯТ ОКОНЧАТЕЛНИЯ СИ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД. автор: Аспасия Петкова

  Крайният срок за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица и внасянето на осигурителните вноски за 2013 г. е до 30 април 2014 г. Това се отнася за лицата, получаващи доход от дейност като: упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите, които определят годишен осигурителен доход. Окончателен размер на осигурителния си доход определят и лицата, които упражняват дейности, подлежащи на облагане с патентен данък, но не са еднолични търговци.Окончателен размер на осигурителния си доход определят и някои лица по Закона за здравното осигуряване. Определяне на окончателен осигурителен доход означава, че изброените лица след изтичане на календарната година трябва да внесат осигурителните вноски върху действително получените доходи, реализирани от дейността си. Редът за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица е регламентиран в чл. 6, ал. 8 от КСО. Съгласно чл. 6, ал. 8 от КСО, окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година. Облагаемите доходи на самоосигуряващите се лица се определят съобразно разпоредбите на закона за Данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Освен окончателния размер на осигурителния доход за държавното обществено осигуряване (ДОО), самоосигуряващите се лица определят такъв доход и за здравното осигуряване за 2013 г. и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд от самоосигуряващите се, родени след 31 декември 1959 г. Определянето на окончателния размер на осигурителния доход става при попълване на данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, и по-точно Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Справката за определянето на окончателния размер на осигурителния доход се състои от две таблици и указания към тях. В Таблица 1 се определя окончателният размер на осигурителния доход за ДОО и ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

 • Задълженията по Интрастат на стопанските оператори.автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА СМЕТКА 709 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОБЩИ ПОСТАНОВКИ НА ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС И НА СЪВЕТА ОТ 26 ЮНИ 2013 ГОДИНА. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ШОФЬОРИ В ЧУЖБИНА. АВТОР ДЕСИСЛАВА ЙОСИФОВА

  Виж повече

 • Полагане на нощен труд. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Продажба на земеделска земя между юридически лица. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Промени при обезщетенията за безработица, пенсиите и контролните функции на НОИ през 2014 година. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • СЪБИРАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.АВТОР: ЦВЕТАН СТАНКУЛОВ

  Виж повече

 • ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ. АВТОР ЖИВКО БОНЕВ

  Виж повече

 • Форми на управление на дружество с ограничена отговорност. автор: Галина Николова

  Виж повече

Брой: 3/3.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв