Списание Актив
 • Тема на броя:
  Нов ред за плащане на данъчни и осигурителни задължения от 1 март 2014 г. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ДО 30 АПРИЛ 2014 ГОДИНАСАМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯТ ОКОНЧАТЕЛНИЯ СИ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Задълженията по Интрастат на стопанските оператори.автор:Лиляна Панева

  Системата Интрастат е създадена съгласно Регламент (ЕО) 638/2004 на Европейския парламент с цел събиране и отчитане на статистически данни за движението на стоките между териториите на държавите членки на Общноста. Правилата, на които е подчинено функционирането на системата у нас, се определят от разпоредбите на Закона за статистиката на вътреобщностната търговия на стоки (ЗСВТС) и от правилата на Наредба № Н- 4 от 21.12.2007 г. на МФ за неговото прилагане. За определяне задълженията на Интрастат операторите и за контрол на достоверността на предоставяната от тях информация, системата използва кaто допълнителни източници, данните за извършваните сделки със стоки при ВОТ, събирани или получавани по реда на ЗДДС и чрез системата за деклариране на сделките за целите на VIES системата. Методичното ръководство и упражняването на контрола за функционирането на системата са възложени на НАП на НИС. Практическото изпълнение на задълженията, които възникват за лицата, задължени да подават Интрастат - декларации, пораждат много въпроси. Отговори на най- съществените от тях ще бъде дадено в следващото изложение. 1. Кои стопански оператори са задължени да се регистрират за целите на системата Интрастат, и при каква стойност на оборота им от изпращанията и пристиганията на стоки "до" и "от" държави членки на Общността, те следва да изпълнят това си задължение? Съгласно чл. 7 от ЗСВТС на регистрация по системата Интрастат подлежат стопанските оператори, регистрирани по ЗДДС , които осъществяват търговски сделки, свързани с движение на стоки "от" и "до" територията на България и териториите на държави членки на Общността. Те са задължени да се регистрират в системата, когато стойностните обеми на доставяните и/или изпращани от тях стоки за съответната календарна година достигнат т. нар. "прагове за деклариране", определени от НИС за годината. Задължението им за регистрация и деклариране на съответния поток произтича независимо от това дали е достигнат размерът само на единия или и на двата потока. 2. Какъв е размерът на минималните годишни обеми на праговете за деклариране, определени за 2014 г.? В края на всяка календарна година (обикновено края на м. октомври) НСИ определя и обнародва праговете за деклариране на търговските потоци на стоки между България и държавите членки на ЕС и видовете допълнителни данни по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Регламент (ЕО) 638/2004 на Европейския парламент, които подлежат на деклариране през следващата година. Праговете за 2014 г., са определени със Заповед РД 07-326/18.10.2013 г. председателя на НИС, както следва: Прагът за деклариране по системата: - за поток "изпращания" е 210 000 лева; - за поток "пристигания" е 360 000 лева. 3. Изпращанията и пристиганията на кои стоки формират стойностните обеми на извършваните доставки и как се следят те за целите на регистрацията и декларирането?

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА СМЕТКА 709 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОБЩИ ПОСТАНОВКИ НА ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС И НА СЪВЕТА ОТ 26 ЮНИ 2013 ГОДИНА. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ШОФЬОРИ В ЧУЖБИНА. АВТОР ДЕСИСЛАВА ЙОСИФОВА

  Виж повече

 • Полагане на нощен труд. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Продажба на земеделска земя между юридически лица. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Промени при обезщетенията за безработица, пенсиите и контролните функции на НОИ през 2014 година. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • СЪБИРАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.АВТОР: ЦВЕТАН СТАНКУЛОВ

  Виж повече

 • ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ. АВТОР ЖИВКО БОНЕВ

  Виж повече

 • Форми на управление на дружество с ограничена отговорност. автор: Галина Николова

  Виж повече

Брой: 3/3.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв