Списание Актив

ДО 30 АПРИЛ 2014 ГОДИНАСАМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯТ ОКОНЧАТЕЛНИЯ СИ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД. автор: Аспасия Петкова

Задълженията по Интрастат на стопанските оператори.автор:Лиляна Панева

ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА СМЕТКА 709 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА. автор: Евгени Рангелов

Нов ред за плащане на данъчни и осигурителни задължения от 1 март 2014 г. автор: Аспасия Петкова

ОБЩИ ПОСТАНОВКИ НА ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС И НА СЪВЕТА ОТ 26 ЮНИ 2013 ГОДИНА. автор: проф.Стоян Дурин

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ШОФЬОРИ В ЧУЖБИНА. АВТОР ДЕСИСЛАВА ЙОСИФОВА

Полагане на нощен труд. автор: Гошо Мушкаров

Продажба на земеделска земя между юридически лица. автор: Георги Петков

Промени при обезщетенията за безработица, пенсиите и контролните функции на НОИ през 2014 година. автор: Жанет Богомилова

СЪБИРАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.АВТОР: ЦВЕТАН СТАНКУЛОВ

Изпадналите в затруднение предприятия от дребния, средния, а и от едрия бизнес обичайно са принудени да прибягват до различни мерки за своето оздравяване и по-нататъшно присъствие в икономическото пространство на страната и извън нея. За постигането на тези цели се прибягва до различните легални форми и средства, предвидени в действащите нормативни актове, включително Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Така се ползва реален времеви ресурс за избор и прилагане на по-гъвкави форми за отсрочване и разсрочване на натрупани данъчни и осигурителни задължения към държавата и общините, към банковата система, към други кредитори. Поради гореизложените обстоятелства и във връзка с годишното облагане и счетоводно приключване за 2013 г., се предлага настоящата публикация с акцент на реда за събиране, отсрочване и разсрочване на публични задължения, структурирана в следните основни направления: РЕД ЗА СЪБИРАНЕТО НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ Спирайки се на проблемите, свързани със събирането на публични задължения на предприятията в условията на недостиг на финансов ресурс е важно да се обърне внимание на разпоредбите от глава двадесета на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В този смисъл е необходимо да се припомни, че публични са държавните и общинските вземания за: данъци, включително акцизи, както и митни сборове, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета; други вноски, установени по основание и размер със закон; държавни и общински такси, установени по основание със закон; незаконосъобразно извършени осигурителни разходи; паричната равностойност на вещи, отнети в полза на държавата, глоби и имуществени санкции, конфискации и отнемане на парични средства в полза на държавата; по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на държавата или общините, както и решения на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ; по влезли в сила наказателни постановления; недължимо платените и надплатените суми, както и за неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране, които възникват въз основа на административен акт, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и в правото на Европейския съюз; лихвите за вземанията по т. 1 - 8 от ал. 2 на чл. 162 от кодекса, изрично посочени по-горе. В този аспект е важно да се припомни още, че публични вземания са и: - вземанията на бюджета на Европейския съюз по решения на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Съда на Европейските общности и Европейската централна банка, с които се налагат парични задължения, подлежащи на изпълнение на основание чл. 256 от Договора за създаване на Европейската общност; - вземанията на държавите - членки на Европейския съюз, по влезли в сила решения за конфискация или отнемане на парични средства, за паричната равностойност на конфискувано или отнето имущество, както и по решения за налагане на финансови санкции, постановени в държави - членки на Европейския съюз, когато са признати и подлежат на изпълнение в Република България.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ. АВТОР ЖИВКО БОНЕВ

Форми на управление на дружество с ограничена отговорност. автор: Галина Николова

Основна тема: Нов ред за плащане на данъчни и осигурителни задължения от 1 март 2014 г. автор: Аспасия Петкова

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 3/3.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58894 лв
1 GBP = 2.23286 лв