Списание Актив

ДО 30 АПРИЛ 2014 ГОДИНАСАМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯТ ОКОНЧАТЕЛНИЯ СИ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД. автор: Аспасия Петкова

Задълженията по Интрастат на стопанските оператори.автор:Лиляна Панева

ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА СМЕТКА 709 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА. автор: Евгени Рангелов

Нов ред за плащане на данъчни и осигурителни задължения от 1 март 2014 г. автор: Аспасия Петкова

ОБЩИ ПОСТАНОВКИ НА ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС И НА СЪВЕТА ОТ 26 ЮНИ 2013 ГОДИНА. автор: проф.Стоян Дурин

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ШОФЬОРИ В ЧУЖБИНА. АВТОР ДЕСИСЛАВА ЙОСИФОВА

Във фирмите, извършващи международен транспорт на товари, по правило назначените шофьори работят при условията на трудов договор при сумирано изчисляване на работното време. Понякога се налага шофьор да бъде командирован за по-дълго време с продължителност от 3-4 месеца, като той пребивава в различни държави-членки. В стопанската практика възникват различни въпроси и казуси. Тук ще разгледаме три от тях. 1. Следва ли да се прилага чл. 121, ал. 3 от КТ , при положение че става въпрос за шофьори и ако Да - как следва да се прилага? В чл. 121, ал.3 (Нова ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 28.08.2010 г.) от КТ се регламентират правилата за командироване, когато срокът на командировката в рамките на предоставяне на услуги в друга държава - членка на ЕС е по-дълъг от 30 календарни дни. Там действително се постановява, че страните уговарят за срока на командировката поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Указано е още, че условията, по които страните следва да постигнат съгласие, се установяват с акт на Министерския съвет. Това е направено в чл. 5, ал.3 (Нова ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 28.08.2010 г.) на НСКСЧ, където ясно е казано, че при командироване по чл. 121, ал. 3 от КТ работодателят и работникът или служителят следва да постигнат съгласие по отношение на: - продължителността на работния ден и размера на междудневната и седмичната почивка и на почивките в работния ден; - размера на трудовото възнаграждение; - размера на платения годишен отпуск; - заплащането на извънреден труд; - безопасните и здравословните условия на труд. В случая обаче, когато се командироват шофьори, те не се наемат от европейска организация / предприятие за предоставяне на услуги в друга държава - членка на ЕС и тук не следва да се прилага нито цитирания чл.121, ал.3, нито пък свързаната с нея алинея 5, а именно че условията на заплащане в приемащата държава в случаите по ал. 3 не включват заплащането на пътни, дневни и квартирни пари по българското законодателство. На практика нормативните правила в случаите при командироване на шофьори са специфични и те са регламентирани по специален ред в НСКСЧ в раздел IV. Командировъчни пари на персонала на сухоземни, въздухоплавателни и водни транспортни и специални средства. Следователно за шофьорите не се прилага режима на чл.121, ал.3 от КТ, доколкото на практика няма приемаща страна в държавата - членка, на която те да предоставят съответната услуга. Услугата се извършва в полза на българския работодател, който ги командирова и техните разходи се определят изцяло по реда на НСКСЧ, като се имат предвид и специфичните ставки за този вид персонал в Приложение №3.

Полагане на нощен труд. автор: Гошо Мушкаров

Продажба на земеделска земя между юридически лица. автор: Георги Петков

Промени при обезщетенията за безработица, пенсиите и контролните функции на НОИ през 2014 година. автор: Жанет Богомилова

СЪБИРАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.АВТОР: ЦВЕТАН СТАНКУЛОВ

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ. АВТОР ЖИВКО БОНЕВ

Форми на управление на дружество с ограничена отговорност. автор: Галина Николова

Основна тема: Нов ред за плащане на данъчни и осигурителни задължения от 1 март 2014 г. автор: Аспасия Петкова

Брой: 3/3.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58418 лв
1 GBP = 2.24074 лв