Списание Актив

Брой: 3/3.2014

Основна тема: Нов ред за плащане на данъчни и осигурителни задължения от 1 март 2014 г. автор: Аспасия Петкова

Теми на броя:

ДО 30 АПРИЛ 2014 ГОДИНАСАМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯТ ОКОНЧАТЕЛНИЯ СИ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД. автор: Аспасия Петкова

Задълженията по Интрастат на стопанските оператори.автор:Лиляна Панева

ЛИЧНО ТРУДОВО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА СМЕТКА 709 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА. автор: Евгени Рангелов

Нов ред за плащане на данъчни и осигурителни задължения от 1 март 2014 г. автор: Аспасия Петкова

Единната сметка беше въведена с промени в Данъчно-процесуалния кодекс (ДОПК) в края на 2012 г. Тогава бяха премахнати отделните сметки за плащане на данъци и на осигурителни вноски и се въведе принципът всяка преведена сума да покрива най-старото задължение. Така стана възможно вноски за пенсии или за здраве автоматично да отиват за погасяване на данъци, а данъкоплатецът беше лишен от правото да решава кое свое задължение да покрива с предимство. Единната сметка беше обявена за противоконституционна, поради което я закриха на 28 януари 2014 г. Промените в реда за плащане на данъчните и осигурителните задължения се реализираха след Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. - ДВ, бр. 14 от 2014 г. и промените в ДОПК, публикувани в ДВ, бр. 18 от 4 март 2014 г. От 1 март 2014 г. се закриха всички съществуващи банкови сметки, администрирани от НАП - приходи за Централния бюджет, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и приложимия за тях код за вид плащане. От 1 март 2014г. се промениха банковите сметки. Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офиси на НАП може да се намерят в рубриката "Плащане" на страницата на НАП, в банковите офиси и на гишетата за обслужване на клиенти в НАП. Четирите нови банкови сметки са за: -Централен бюджет - по тази банкова сметка се превеждат всички задължения за ДДС, годишни и авансови вноски по ЗКПО, включително данъци при източника, авансови, окончателни и данъци при източника на данъка върху доходите на физическите лица и други данъци. По тази сметка се превеждат и глоби и имуществени санкции, наложени от органите на НАП, както и лихвените плащания по просрочени задължения към централния бюджет; -Вноски за социалноосигурителни фондове - по тази сметка се превеждат вноските за ДОО от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания; -Вноски за Националната здравноосигурителна каса - по тази сметка се превеждат вноските за здравно осигуряване от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания; -Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване- по тази сметка се внасят осигурителните вноски на родените след 31 декември 1959 г. за втора пенсия. Всички плащания за данъци и други плащания към централния бюджет се превеждат вече по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 11 00 00 . Всички плащания за социално-осигурителните фондове към НОИ се превеждат по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 55 11 11. Всички плащания за здравноосигурителните вноски към НЗОК се извършват по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 56 11 11. Без промяна остават плащанията за ДЗПО, които продължават да се превеждат по досегашните банкови сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 58 11 11.

ОБЩИ ПОСТАНОВКИ НА ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС И НА СЪВЕТА ОТ 26 ЮНИ 2013 ГОДИНА. автор: проф.Стоян Дурин

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ШОФЬОРИ В ЧУЖБИНА. АВТОР ДЕСИСЛАВА ЙОСИФОВА

Полагане на нощен труд. автор: Гошо Мушкаров

Продажба на земеделска земя между юридически лица. автор: Георги Петков

Промени при обезщетенията за безработица, пенсиите и контролните функции на НОИ през 2014 година. автор: Жанет Богомилова

СЪБИРАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.АВТОР: ЦВЕТАН СТАНКУЛОВ

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ. АВТОР ЖИВКО БОНЕВ

Форми на управление на дружество с ограничена отговорност. автор: Галина Николова

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв