Списание Актив
 • Тема на броя:
  Актуални и нови аспекти при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и определяне на корпоративния данък за 2013 г. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Бракуване и ликвидация на ДМА - нормативна регламентация и счетоводно отчитане. автор: ас.д-р Ралица Данчева

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

  Финансовият лизинг е ефективна форма за финансиране на инвестиции по придобиване на дълготрайни материални активи за дейността на предприятията. Тя дава възможност лизингополучателят да получи актива в началото и да го включи в дейността си, ползвайки икономическите изгоди от него, а плащането да извършва в следващи периоди разсрочено. Този подход има предимствата за ползване с опция за изкупуване на актива, без неудобствата за банковия контрол и тежкото олихвяване на заемните средства. Проблемите на националната икономика в последните години влоши рязко финансовата среда и ограничи възможностите на пред-приятията-лизингополучатели да издължават редовно погасителните вноски по сключени договори за финансов лизинг. Свиването на про-изводството от друга страна направи част от активите, придобити с финансов лизинг ненужни или недостатъчно ефективни. Всичко това наложи да се търси изход: да се прекратяваат договорите за финансов лизинг или да се прехвърлят на трети лица-нови лизингополучатели, макар и при неблагоприятни условия. В следващите редове ще спрем вниманието си на случаите при които активът, предмет на договор за финансов лизинг, се връща на лизингодателя и договора се прекратява. Ще коментираме изискванията, за документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС. Съгласно чл. 88 от Закона за задълженията и договорите договорът за лизинг не може да бъде прекратен с обратна сила, тъй като е договор с периодично изпълнение. 3атова при прекратяването му лизингодателят не дължи връщане на платените до момента вноски, а те се считат за наемни вноски за времето, през което лизингополучателят е ползвал актива. Или, финансовият лизинг се превръща в експлоатационен. Тази промяна изисква редица действия за счетоводно отчитане и данъчно третиране по ДДС.

 • ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ЧРЕЗ ЗАЛОГ И ИПОТЕКА - ПРАВНИ И ОТЧЕТНИ АСПЕКТИ. автор: д-р Румяна Михайлова

  Виж повече

Брой: 2/2.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66880 лв
1 GBP = 2.21574 лв