Списание Актив
 • Тема на броя:
  Актуални и нови аспекти при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и определяне на корпоративния данък за 2013 г. автор: Мина Димитрова

  I. Изисквания към данъчно задължените лица за попълване и подаване на декларацията по чл.92 от ЗКПО За 2013г. със заповед № ЗМФ-1610/17.12.2013г. на министъра на финансите са утвърдени следните образци на декларация по чл.92 от ЗКПО: " Годишна данъчна декларация за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (Образец 1010); " Приложение №1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат (Образец 1011); " Приложение №2 за преотстъпване на корпоративния данък (Образец 1012); " Приложение №3 за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане (Образец 1013); " Приложение №4 за деклариране на сделки със свързани лица и/или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и за деклариране на извършено скрито разпределение на печалбата (Образец 1014). Утвърдените образци за 2013г. на декларацията и Приложения № 1,2 и 3 са с незначителни промени и допълнения спрямо тези от 2012г., но Приложение № 4 е ново и се въвежда за 2013г. Това приложение се попълва само от тези ДЗЛ, които през 2013г. са извършили сделки (предоставили и/или получили) със свързани лица и с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим. От обхвата на свързаните лица по смисъла на пар.1,т.3 от ДР на ДОПК са изключени и съответно не се посочват извършените от ДЗЛ сделки със следните свързани лица: - съпрузите, роднините по права линия, по съребрена- до трета степен включително; и роднините по сватовство- до втора степен включително (пар.1,т.3, буква "а"); - работодател и работник (пар.1,т.3, буква "б"); - лицата, едното от които е направило дарение на другото (пар.1,т.3, буква "л"). В Справка 1 на приложението се посочва по съответния код , годишният оборот за 2013г. на извършените сделки или други транзакции със свързани лица. Приетата номенклатура е от седем кода, като за покупки/продажби на стоки и продукция, услуги и нематериално имущество са определени кодове 1,2 и 3. Код 4 е за получени и предоставени заеми- главница; код 5- възнаграждения за вътрешногрупови услуги; код 6 е за други, в т.ч. разходи/приходи от лихви; а на код 7 се посочва сумата, с която се увеличава счетоводният финансов резултат по реда на глава четвърта от ЗКПО- общо за кодове от 1до 6. Когато на ред с код 7 е посочена сума, то тя трябва да съответства на сумата от увеличенията на счетоводния финансов резултат от редове 28 и 29, шифри 1280 и 1290 на Приложение 1 (образец 1011). В Справка 2 на Приложение № 4 се изисква да се посочи общият размер на сумите с характер на скрито разпределение на печалбата включително и разходите, представляващи скрито разпределение на печалбата, които се посочват на ред 23, шифър 1230 на Приложение №1 (образец 1011). Трябва да отбележим, че с промените в чл. 267 от ЗКПО, в сила от 01.01.2014г. имуществената санкция в размер на 20 на сто от сумата, представляваща скрито разпределение на печалбата, няма да се налага, когато ДЗЛ, извършило скрито разпределение на печалбата, посочи това обстоятелство в данъчната си декларация. Изискването на чл.92,ал.3 от ЗКПО, с годишната данъчна декларация да се подава и годишният отчет за дейността (статистическия отчет по чл.20,ал.4 от Закона за статистиката) е актуално и за 2013г. Данъчно задължените лица, които през 2013г. не са извършвали дейност и не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство, подават годишна данъчна декларация -Образец 1010а и не подават годишен отчет за дейността.

 • Бракуване и ликвидация на ДМА - нормативна регламентация и счетоводно отчитане. автор: ас.д-р Ралица Данчева

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ЧРЕЗ ЗАЛОГ И ИПОТЕКА - ПРАВНИ И ОТЧЕТНИ АСПЕКТИ. автор: д-р Румяна Михайлова

  Виж повече

Брой: 2/2.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв