Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ КОНКУРС. автор: Гошо Мушкаров

  Конкурсното начало при назначаване на работа добива все по-голямо значение, особено в условията на криза. Работодателят е заинтересуван да подбере и назначи най-подходящите за съответната работа или длъжност работници и служители. От своя страна кандидатите за работа трябва, макар и при ограничения трудов пазар, да се ориентират към такива дейности и длъжности, които са най-подходящи за тяхното образование и професионален опит, където имат най-подходящи условия за работа, могат да постигнат най-добри резултати, и, разбира се, да получат най-удовлетворително заплащане на труда. 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА КОНКУРС Длъжностите, които могат да се заемат въз основа на проведен по реда на КТ конкурс, не са произволни. Още преди провеждането на конкурса те се определят (чл. 89 от КТ): " по нормативен ред - със закон, с акт на Министерския съвет, на министър или на ръководител на друго ведомство; " от работодателя. Работодателят може да обяви и да проведе конкурс за заемане на всяка определена от него длъжност, освен за такава, за която изрично е предвидено да се заема въз основа на избор. С други думи конкурс може да се проведе както за длъжност на експерт или специалист, така и на квалифициран работник. Длъжностите, определени като конкурсни, могат да се заемат само въз основа на конкурс. Ако в момента длъжността е свободна, до провеждането на конкурс за нея тя може да се заеме със срочен трудов договор по реда на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ. Ако конкурсната длъжност е заета, конкурс може да се провежда за заемането й едва след нейното освобождаване. Самото обявяване на длъжността за конкурсна не е основание за прекратяване на трудовия договор с лицето, което я изпълнява в момента. Кога работодателят може да обяви провеждането на конкурс за съответната длъжност? Работодателят може да обяви провеждането на конкурс за заемане на длъжност, за която (виж чл. 90, ал. 2 от КТ): " нов нормативен акт или ново разпореждане предвижда занапред да се заема въз основа на конкурс; " при изтичане на срока на трудовия договор за изпълнение на същата длъжност в резултат на предходен конкурс; " при продължително отсъствие на лицето, което фактически заема конкурсната длъжност. Конкурс не може да се провежда за длъжност, която в момента е заета, тъй като няма правно основание за прекратяване на трудовия договор с лицето, което изпълнява длъжността, за да може на нея да бъде назначен спечелилият конкурса.

 • ДДС при договори за лизинг, сключени след 01.01.2014 г.автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ "КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС". автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • НАСОКИ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА НОВАТА ДАНЪЧНА ГОДИНА . автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2014 ГОД. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Осиновителите могат да ползват една година платен отпуск от 2- до 5-годишна възраст на детето. автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Основни моменти при колективния трудов договор . автор:Галина Николова

  Виж повече

 • ПОГАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДИННАТА СМЕТКА.ПРОМЕНИ ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕСТЪПНО ИЗВЪРШВАНЕ НА БАНКОВИ,ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ СДЕЛКИ ПО ЗАНАЯТ.автор : Десислав Начков

  Виж повече

 • ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАНКОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ . автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Промени в Закона за насърчаване на заетостта. Ирена Ангелова

  Виж повече

 • ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. автор: Валентина Станева

  Виж повече

 • Хармонизация на националната счетоводна регулаторна рамка за малки и средни предприятия. автор:

  Виж повече

Брой: 1/1.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75238 лв
1 GBP = 2.23243 лв