Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ КОНКУРС. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДДС при договори за лизинг, сключени след 01.01.2014 г.автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ "КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС". автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • НАСОКИ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА НОВАТА ДАНЪЧНА ГОДИНА . автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2014 ГОД. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Осиновителите могат да ползват една година платен отпуск от 2- до 5-годишна възраст на детето. автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Основни моменти при колективния трудов договор . автор:Галина Николова

  Уредбата на Колективния трудов договор в се съдържа в разпоредбите на гл. IV на Кодекса на труда (КТ). Но трябва да се има предвид, че в почти всички глави и раздели на КТ са пръснати разпоредби за постигане на по-благоприятни условия на труд чрез колективни трудови договори: за трудово възнаграждение, работно време, отпуски, обезщетения и т.н. Постановление № 129 на МС от 5.07.1991 г. и приетата с него Наредба за договаряне на работната заплата (НДРЗ) спадат към издадените подзаконови нормативни актове за регулиране на предвидените по - благоприятни условия. Разпоредби отнасящи се до колективното договаряне, се съдържат и в Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), както и в Конвенция № 98 относно правото на организиране и на колективно договаряне. Колективният трудов договор (КТД) се предшества от колективни преговори, които завършват със сключването на юридически акт, изразяващ постигнатото между тях споразумение. Този юридически акт е колективният трудов договор. По своята правна същност той има договорен характер, т.е. сключен е след постигнато общо съгласие между частноправни субекти. Но от друга страна договора има характер на нормативно съглашение, защото уговорените права и задължения се отнасят за неопределен кръг работници/ служители в едно предприятие, а не за конкретно поименно посочено лице. Социалната същност и предназначение на КТД е да подобри условията на труд. Предмет на КТД. Чл. 50 КТ посочва въпросите които могат да се уреждат с колективния трудов договор, а именно въпроси на трудовите и осигурителните отношения. Под трудови отношения трябва да се има предвид тези по предоставяне на работна сила и условията, при които работодателят използва наемния труд. Тук се включват и непосредствено свързаните с тях отношения , които защитават и развиват трудовите отношения по предоставяне и използване на наемната работна сила. Такива са: социално - битовото и културно обслужване на работниците/ служителите, контрола за спазване на трудовото законодателство, реда за разглеждане на трудови спорове и др. под. Под осигурителни отношения трябва да се разбират отношенията по обществено осигуряване (категоризирането на труда при пенсиониране, въпроси относно доброволното и задължителното пенсионно осигуряване, дължими осигурителни вноски, осигурените социални рискове и др. под. ) както и тези свързани със здравното осигуряване - задължително и доброволно. Критерият който чл. 50 КТ поставя е посочените по - горе отношения да не са уредени с повелителни разпоредби на закона. Под " закон" трябва да се разбира нормативен акт приет от Народното събрание, както и подзаконови нормативни актове на Министерски съвет или отделен министър. Трудовите и осигурителните отношения предмет на КТД може въобще да не са уредени от закона поради непълноти в него, както и такива които са уредени в закона, но с диспозитивни норми (даващи възможност на страните да се отклоняват от тях), а не с повелителни (точно и изчерпателно определят обема на правата и задълженията). Чл. 50, ал. 2 КТ повелява ,че в КТД не може да има клаузи които да са по - неблагоприятни за работниците/ служителите от установените в закона или с колективен договор с който работодателя е обвързан ( браншови или отраслов). В такъв случай КТД в предприятието трябва да съдържа най - малко същите или по - благоприятни условия от тези на заварения браншови или отраслов КТД.

 • ПОГАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДИННАТА СМЕТКА.ПРОМЕНИ ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕСТЪПНО ИЗВЪРШВАНЕ НА БАНКОВИ,ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ СДЕЛКИ ПО ЗАНАЯТ.автор : Десислав Начков

  Виж повече

 • ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАНКОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ . автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Промени в Закона за насърчаване на заетостта. Ирена Ангелова

  Виж повече

 • ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. автор: Валентина Станева

  Виж повече

 • Хармонизация на националната счетоводна регулаторна рамка за малки и средни предприятия. автор:

  Виж повече

Брой: 1/1.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75238 лв
1 GBP = 2.23243 лв