Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ КОНКУРС. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДДС при договори за лизинг, сключени след 01.01.2014 г.автор: Лиляна Панева

  Една от съществените промени в ЗДДС в сила от 01.01.2014 г. (обн. със ЗИДЗДДС, ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г.), засяга реда за дължимостта на ДДС за доставките, възникващи при изпълнението на договори за лизинг. Промянта е обусловена от Решенията на Съда на Европейския Съюз (СЕС) в областта на косвеното облагане и по - специално от Решението му по дело С- 118/2011 "ЕОН Асет Мениджмънт ООД. В съответствие с него с новата редакция на чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС се променят критериите, по които се определя вида на лизинга, предоставян с даден лизингов договор за целите на облагането с ДДС. По силата на тази редакция като "финансов" по смисъла на ЗДДС ще се квалифицира не само лизингът, възникващ при договори, в които изрично е включена клауза за прехвърляне на собствеността, но при наличието на определени обстятелства като такъв ще се квалифицира и лизингът, възникващ при договори само с опция на нейното прехвърляне. Както е известно, за целите на облагането с ДДС ЗДДС не дели лизинговите договори на такива за "финансов" и за "експлоатационен" лизинг и белезите за тяхната квалификация се различават от тези , определени в счетоводните стандарти (т. 2 на СС 17 "Лизинг"). ЗДДС дори не ползва тези понятия и чрез редакцията на чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона определя вида на доставките, които възникват при предаването на лизинговите обекти на лизингополучателите. Това е поставено в зависимост от това дали в съответния договор е налице изрична клауза за прехвърляне на собствеността върху него или не. Точното определяне вида на съответния договор по смисъла на ЗДДС обаче е много важно, тъй като разликата между тези два вида договори определя реда за облагане на доставката (ите), които възникват при тях. При това в зависимост от вида на договора данъкът за цялата договорена стойност на лизинговия обект става изискуем по реда на чл. 25, ал. 3, т. 2 от закона (на датата на предоставянето му на лизингополучателя) или по реда на чл. 25, ал. 4 (на всяка дата, на която е договорено плащане на лизингова вноска). Съгласно променения текст на чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона след 01.01.2014 г. доставка на стока представлява не само "фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката;…", но и предоставянето на стока по договориа за лизинг, в които "е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл. 46, ал. 1, т. 1, е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето". Следователно при договорите за лизинг, в които няма изрична клауза за прехвърляне на собствеността, а само опция за това, също възниква лизинг, данъкът за който е изискуем по реда на чл. 25, ал. 3, т.2 от закона, ако към датата на предоставянето на лизинговия обект на лизингополучателя сборът от сумите на договорените лизингови вноски е идентичен с пазарната цена на обекта. На практика това означава, че при наличието на посоченоте обстоятелство данъкът за доставките, възникващи при договори за лизинг с опция, ще се облагат както тези, съдържащи клаузи за прехвърляне на собствеността.

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ "КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС". автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • НАСОКИ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА НОВАТА ДАНЪЧНА ГОДИНА . автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2014 ГОД. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Осиновителите могат да ползват една година платен отпуск от 2- до 5-годишна възраст на детето. автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Основни моменти при колективния трудов договор . автор:Галина Николова

  Виж повече

 • ПОГАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДИННАТА СМЕТКА.ПРОМЕНИ ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕСТЪПНО ИЗВЪРШВАНЕ НА БАНКОВИ,ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ СДЕЛКИ ПО ЗАНАЯТ.автор : Десислав Начков

  Виж повече

 • ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАНКОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ . автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Промени в Закона за насърчаване на заетостта. Ирена Ангелова

  Виж повече

 • ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. автор: Валентина Станева

  Виж повече

 • Хармонизация на националната счетоводна регулаторна рамка за малки и средни предприятия. автор:

  Виж повече

Брой: 1/1.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75238 лв
1 GBP = 2.23243 лв