Списание Актив

Брой: 1/1.2014

Основна тема: Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.автор: Валентина Василева

Теми на броя:

ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ КОНКУРС. автор: Гошо Мушкаров

ДДС при договори за лизинг, сключени след 01.01.2014 г.автор: Лиляна Панева

ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ "КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС". автор:Евгени Рангелов

Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.автор: Валентина Василева

НАСОКИ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА НОВАТА ДАНЪЧНА ГОДИНА . автор:Цветан Станкулов

НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2014 ГОД. автор: Георги Петков

Осиновителите могат да ползват една година платен отпуск от 2- до 5-годишна възраст на детето. автор:Жанет Богомилова

Основни моменти при колективния трудов договор . автор:Галина Николова

ПОГАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДИННАТА СМЕТКА.ПРОМЕНИ ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. автор: Аспасия Петкова

От началото на 2013 г. влязоха в сила важни промени в начина на плащане на публичните задължения към Националната агенция за приходите (НАП). Съгласно чл. 168, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), плащането на публичните задължения е един от начините за погасяване на задължението. Промените в ДОПК, уреждащи реда за погасяване на публичните задължения чрез плащането им, бяха направени с § 44, § 45 и § 46 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - обн. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г. Въведе се различен от досега действащия режим на погасяване на публични задължения. Промените, приети с посочените по-горе текстове от ПЗР на ЗИД на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), се отнасят до поредността на погасяване на публичните задължения. Бяха променени съответно чл. 169, ал. 4 и 6 от ДОПК и беше създадена нова ал. 5 на чл. 169 от кодекса. Промените в реда на погасяване чрез плащане касаят единствено публичните държавни вземания, установявани от НАП (чл. 169, ал. 4 ДОПК). Публичните държавни вземания са изчерпателно посочени в чл. 162, ал. 2, т. 1-9 ДОПК. Това са задълженията на лицата за данъци и осигурителни вноски, администрирани от НАП, като изключение е установено по отношение на Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО). Те се събират в отделна сметка с оглед на техния капиталов характер и запазване на правата на осигурените лица. По отношение на здравноосигурителните вноски се дава възможност на лицата да заявят кое от задълженията си погасяват с оглед запазване на правата им за ползване на здравни услуги. При наличие на няколко публични задължения за самоосигуряващите се за здраве лица, те могат да заявят пред съответната териториална дирекция на НАП кои свои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват. Първо се подава заявление в ТД на НАП, след което се извършва плащането. Ако не бъде подадено заявление, се прилага редът за погасяване по чл. 169, ал. 4 ДОПК. Същите правила важат за вноските по ДЗПО. Старият режим на погасяване чрез плащане на публични задължения (чл. 169, ал. 4 ДОПК преди разглежданите промени), действащ до 31.12.2012 г., предвиждаше задълженията за данъци да се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.

ПРЕСТЪПНО ИЗВЪРШВАНЕ НА БАНКОВИ,ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ СДЕЛКИ ПО ЗАНАЯТ.автор : Десислав Начков

ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАНКОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ. автор: проф.Костадин Иванов

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ . автор:Любка Ценова

Промени в Закона за насърчаване на заетостта. Ирена Ангелова

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. автор: Валентина Станева

Хармонизация на националната счетоводна регулаторна рамка за малки и средни предприятия. автор:

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59594 лв
1 GBP = 2.21335 лв