Списание Актив

Брой: 1/1.2014

Основна тема: Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.автор: Валентина Василева

Теми на броя:

ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ КОНКУРС. автор: Гошо Мушкаров

ДДС при договори за лизинг, сключени след 01.01.2014 г.автор: Лиляна Панева

ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ "КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС". автор:Евгени Рангелов

Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.автор: Валентина Василева

НАСОКИ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА НОВАТА ДАНЪЧНА ГОДИНА . автор:Цветан Станкулов

НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2014 ГОД. автор: Георги Петков

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИДЗДДФЛ), обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 год. в сила от 01.01.2014 год., са направени сравнително малко изменения и допълнения на ЗДДФЛ. По-важните от тези изменения и допълнения са следните: І. Разширяване кръга на лицата, които могат да се възползват от данъчното облекчение за млади семейства. Допълнението за разширяване кръга на лицата, ползващи облекчението за млади семейства, е свързано с открита процедура по нарушение правото на Европейския съюз от Европейската комисия. Според Европейската комисия, данъчното облекчение за млади семейства създава преференциално данъчно третиране на доходите, придобити от местни на България физически лица, спрямо такива, които въпреки, че получават по-голяма част от доходите си в България са установени за данъчни цели в друга държава-членка на Европейския съюз. Според службите на Комисията подобна разлика в данъчното третиране е необоснована и води до недопустимо ограничаване на свободата на гражданите на ЕС да се движат и пребивават свободно на територията на ЕС, както предвижда чл. 21 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В тази връзка Комисията отбелязва, че съобразно установената практика на Съда на ЕС, всички данъчни облекчения във връзка с личните и семейни обстоятелства на дадено лице трябва да се предоставят и на чуждестранни лица, които получават основната си част от доходите в държава-членка, различна от тяхната държава-членка на пребиваване (Решение на Съда на ЕС от 14 февруари 1995 год. по дело С-279, Schumacker и последващата съдебна практика). С оглед отстраняване на недостатъците в националното законодателство на България бе извършено допълнение в чл. 22а на ЗДДФЛ, като е създадена нова ал. 5 със следното съдържание: "Данъчното облекчение за млади семейства се ползва и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство."

Осиновителите могат да ползват една година платен отпуск от 2- до 5-годишна възраст на детето. автор:Жанет Богомилова

Основни моменти при колективния трудов договор . автор:Галина Николова

ПОГАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДИННАТА СМЕТКА.ПРОМЕНИ ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. автор: Аспасия Петкова

ПРЕСТЪПНО ИЗВЪРШВАНЕ НА БАНКОВИ,ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ СДЕЛКИ ПО ЗАНАЯТ.автор : Десислав Начков

ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАНКОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ. автор: проф.Костадин Иванов

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ . автор:Любка Ценова

Промени в Закона за насърчаване на заетостта. Ирена Ангелова

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. автор: Валентина Станева

Хармонизация на националната счетоводна регулаторна рамка за малки и средни предприятия. автор:

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв