Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ КОНКУРС. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДДС при договори за лизинг, сключени след 01.01.2014 г.автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ "КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС". автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • НАСОКИ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА НОВАТА ДАНЪЧНА ГОДИНА . автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2014 ГОД. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Осиновителите могат да ползват една година платен отпуск от 2- до 5-годишна възраст на детето. автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Основни моменти при колективния трудов договор . автор:Галина Николова

  Виж повече

 • ПОГАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДИННАТА СМЕТКА.ПРОМЕНИ ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕСТЪПНО ИЗВЪРШВАНЕ НА БАНКОВИ,ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ СДЕЛКИ ПО ЗАНАЯТ.автор : Десислав Начков

  Виж повече

 • ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАНКОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Нормативната материя,регламентираща банковото обслужване на бюджетите и на съответните бюджетни сметки е сравнително сложна и специфична.Тя трябва да се знае и съблюдава от титулярите на отделните бюджетни сметки и от банките,които ги обслужват. Принципи и изисквания към банковото обслужване на бюджетните сметки са: 1.Обслужването на банковите сметки и плащанията на бюджетните организации се осъществява от Българската народна банка и от банките по ред и начин, определени със съвместни указания на министъра на финансите и на управителя на Българската народна банка. Българската народна банка обслужва системата на единна сметка и останалите сметки и плащания на бюджетните организации в съответствие с изискванията на чл. 43 от Закона за Българската народна банка. Банките обслужват сметките и плащанията на бюджетните организации безплатно с изключение на обслужването на: - плащанията в системата за електронни бюджетни разплащания, транзитните сметки и операциите по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания съгласно съответните договори между Министерството на финансите и банките; - безналичните плащания в чуждестранна валута чрез използване от банката на доставчик на платежни услуги извън територията на страната за извършването на превода; в тези случаи банката, обслужваща бюджетната организация - наредител на превода, може да таксува бюджетната организация само до размера на сумата на преките разходи, понесени от банката за извършването на превода, дължими от нея на съответния доставчик на платежни услуги извън територията на страната. Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда и сроковете за годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации, включително на остатъците по тях. Режимът на банковата тайна не се прилага за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации, когато министърът на финансите изисква информация за тях. 2. Банките обезпечават в пълен размер наличните парични средства по всички обслужвани от тях сметки и депозити в левове и във валута на бюджетните организации, включително акредитиви в полза на Министерството на финансите.

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ . автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Промени в Закона за насърчаване на заетостта. Ирена Ангелова

  Виж повече

 • ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. автор: Валентина Станева

  Виж повече

 • Хармонизация на националната счетоводна регулаторна рамка за малки и средни предприятия. автор:

  Виж повече

Брой: 1/1.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73574 лв
1 GBP = 2.22392 лв