Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ КОНКУРС. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДДС при договори за лизинг, сключени след 01.01.2014 г.автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ "КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС". автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • НАСОКИ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА НОВАТА ДАНЪЧНА ГОДИНА . автор:Цветан Станкулов

  Стартирането на данъчната 2014 г. е свързано с отговорности, които във времеви план се съвместяват с приключването на отчетната година, което налага да се привлече вниманието към целенасочено прилагане на съответните разпоредби, дефинирани във: ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ При стартирането на данъчната година в частта на този закон е необходимо да се обърне внимание, както на някои от действащите, така и на новите разпоредби от ЗИД на ЗКПО (ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г.), като: 1. разпоредба на чл. 37, според промяната в който непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства: 1.1. изтичане на 3 години за вземанията с тригодишен давностен срок или на 5 години за вземанията с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо; 1.2. възмездно прехвърляне на вземането; 1.3. производството по несъстоятелност на длъжника е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на данъчно задълженото лице, при което непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на намалението във вземането; 1.4. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо, при което непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на недължимата част от вземането; 1.5. преди изтичане на съответния срок по т. 1 вземанията са погасени със закон; 1.6. при заличаване на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено - се признава до размера на неудовлетворената част. А по силата на нова ал. 2 от чл. 37, когато преди настъпване на обстоятелство по ал. 1 вземането бъде изпълнено, включително, но не само, чрез плащане, събиране или прихващане, непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели в годината на изпълнението. С промяната в чл. 37, се постига уеднаквяване в данъчното третиране и се дава възможност на данъчно задължените лица да приложат счетоводното и данъчното законодателство по отношение на техните вземания. 2. разпоредба на чл. 42, съгласно който разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели, а вследствие на промяната в ал. 2 на същия член от закона ал. 1 не се прилага за разходите, представляващи: основно трудово възнаграждение; допълнително трудово възнаграждение, определено като задължително с нормативен акт; обезщетения, определени като задължителни с нормативен акт; доходи на еднолични търговци. С промяната в чл. 42 се прецизира неговото съдържание, с което се създава възможност за по-коректно регулиране на разходите на данъчно задължените лица, представляващи доходи на местни физически лица, които се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2014 ГОД. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Осиновителите могат да ползват една година платен отпуск от 2- до 5-годишна възраст на детето. автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Основни моменти при колективния трудов договор . автор:Галина Николова

  Виж повече

 • ПОГАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДИННАТА СМЕТКА.ПРОМЕНИ ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕСТЪПНО ИЗВЪРШВАНЕ НА БАНКОВИ,ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ СДЕЛКИ ПО ЗАНАЯТ.автор : Десислав Начков

  Виж повече

 • ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАНКОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ . автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Промени в Закона за насърчаване на заетостта. Ирена Ангелова

  Виж повече

 • ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. автор: Валентина Станева

  Виж повече

 • Хармонизация на националната счетоводна регулаторна рамка за малки и средни предприятия. автор:

  Виж повече

Брой: 1/1.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв