Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ КОНКУРС. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДДС при договори за лизинг, сключени след 01.01.2014 г.автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ "КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС". автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • НАСОКИ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА НОВАТА ДАНЪЧНА ГОДИНА . автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2014 ГОД. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Осиновителите могат да ползват една година платен отпуск от 2- до 5-годишна възраст на детето. автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Основни моменти при колективния трудов договор . автор:Галина Николова

  Виж повече

 • ПОГАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДИННАТА СМЕТКА.ПРОМЕНИ ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕСТЪПНО ИЗВЪРШВАНЕ НА БАНКОВИ,ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ СДЕЛКИ ПО ЗАНАЯТ.автор : Десислав Начков

  Виж повече

 • ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАНКОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ . автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Промени в Закона за насърчаване на заетостта. Ирена Ангелова

  Виж повече

 • ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. автор: Валентина Станева

  Съставянето и използването на адекватна и надеждна счетоводна информация е съществена част от дейността на счетоводители и одитори. Обективно винаги е налице възможност за неточно и субективно интерпретиране на фактите, явленията и процесите от стопанската практика. За тази несигурност допринася и използването на счетоводни приблизителни оценки. Различните социално-икономически условия формират специфични особености при проявлението на стопанските процеси. Тяхното познаване създава необходимите условия, при които може да се осъществява успешна стопанска дейност. Стремежа е, като се познава многообразието, да се открои онази неделима част от единството на процесите и явленията, която да гарантира търсения ефект. Това обяснява, защо общото се съгласува с обособеното, теорията се свързва с практиката, за да се създадат условията за по-пълно реализиране на съзнателната и творческата роля на субекта на познанието. Счетоводната наука има своя логическа структура - изградена е върху научно обосновани принципи и методологически положения, съобразени с обективните закономерности в развитието на дадено общество. Следователно, общото успешно се трансформира в конкретното, като то от своя страна прераства в сполучлива концепция за бъдещата дейност. Ползваната от счетоводството методология се възприема като съвкупност от способи за прилагане на теорията при изучаване на действителността за постигане на определен, най-често положителен резултат. Приложена в практиката, методологията придобива характер на определена технология, на процес за полезно използване на знанията. В практиката подобни казуси често предизвикват полемики и тълкувания, без да се отчита значимостта им в управлението на предприятието. Пренебрегва се ползата, която предприятието може да има от прилагането на една или друга специфична счетоводна приблизителна оценка, като се акцентира предимно на възможностите за манипулация или фалшификация на данните във финансовите отчети. Това разминаване между теория и практика открива възможност за изследване на същността на приблизителните счетоводни оценки и използването им при съставянето на финансовите отчети в предприятието. В счетоводната теорията оценяването е свързано с точно представяне на информацията за активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи, като се използва стойностния измерител, с неговите две страни на проявление: - като оценка на активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи - след първоначално признаване за нуждите на текущото счетоводно отчитане и на изготвянето и представянето на финансовия отчет; възможността за избор на оценки и приложението им е регламентирана в нормативните актове и приложимите счетоводни стандарти; - като основа, върху която се изграждат бази и процедури за разпределяне и отчитане на приходи и разходи по дейности и периоди. В счетоводството "оценката" има две проявления - като процес за определяне паричната стойност на счетоводен обект и като стойностен измерител на счетоводен обект, получен при спазване на предварително определени условия (напр. нормативни, регулативни, изчислителни и др.).

 • Хармонизация на националната счетоводна регулаторна рамка за малки и средни предприятия. автор:

  Виж повече

Брой: 1/1.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73574 лв
1 GBP = 2.22392 лв