Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ КОНКУРС. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДДС при договори за лизинг, сключени след 01.01.2014 г.автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ "КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС". автор:Евгени Рангелов

  От 1. 01. 2014 г. в ЗДДС и в Правилника за прилагането му са включени нови глави с подробни текстове относно новия специален режим "Касова отчетност на ДДС". Като мотиви за въвеждане на режима се посочват намерения за подпомагане финансово на малки и средни предприятия във връзка с плащането на начисления данък към бюджета преди да е получено плащането по доставката от купувача. В глава 17а от ЗДДС и Глава 16а от ППЗДДС подробно са регламентирани правила за третиране в условията на новия режим при регистрация, прекратяване на регистрация, частични и цялостни плащания по доставки и пр. В ППЗДДС са дадени изискванията за документиране в условията на прилагане на режима и редът за отчитане на данъка в отчетните регистри, но за счетоводното отчитане на данъка няма насоки. Именно по този въпрос в следващите редове ще потърсим практически решения на конкретните случаи, за които Правилникът дава примери и формули за определяне на данъка. Накратко за същността на режима "Касова отчетност на ДДС" Настоящите редове нямат за цел подробен коментар на новия режим "Касова отчетност на ДДС". Затова само ще маркираме основните положения, характеризиращи режима, като основа за надстройката, свързана с документирането и счетоводното отчитане на данъка: -специалният режим ще може да се прилага от лице, което отговаря едновременно на условията, посочени в чл. 151а, ал. 1 от ЗДДС; -във ал. 2 на чл. 151а са изброени стоките и услугите, за които не може да се прилага режимът; -прилагането на специалния режим не е задължително, но за прилагането му е необходимо разрешение от НАП. За целта се подава писмено искане по образец-Приложение № 27 към ППЗДДС; -режимът започва да се прилага от 1-во число на месеца, следващ месеца на разрешението (а не от датата на връчването му); -прилагането на режима се прекратява, ако настъпи някое от обстоятелствата по чл. 151б, ал. 3 от ЗДДС; използва се специален образец-Приложение № 29 от ППЗДДС; при прекратяване на специалния режим лицето започва да прилага общия режим от деня, следващ този на връчване на акта за прекратяване; -относно данъчното събитие при специалния режим се прилагат общите положения на закона; -лице, прилагащо специалния режим, издава фактури и известия към тях, като в тях вписва текста "касова отчетност"; Издадената фактура се отразява в дневника за продажбите за съответния данъчен период с код "11", дебитното известие с код "12", а кредитното известие с код "13";

 • НАСОКИ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА НОВАТА ДАНЪЧНА ГОДИНА . автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2014 ГОД. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Осиновителите могат да ползват една година платен отпуск от 2- до 5-годишна възраст на детето. автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Основни моменти при колективния трудов договор . автор:Галина Николова

  Виж повече

 • ПОГАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДИННАТА СМЕТКА.ПРОМЕНИ ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕСТЪПНО ИЗВЪРШВАНЕ НА БАНКОВИ,ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ СДЕЛКИ ПО ЗАНАЯТ.автор : Десислав Начков

  Виж повече

 • ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАНКОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ . автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Промени в Закона за насърчаване на заетостта. Ирена Ангелова

  Виж повече

 • ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. автор: Валентина Станева

  Виж повече

 • Хармонизация на националната счетоводна регулаторна рамка за малки и средни предприятия. автор:

  Виж повече

Брой: 1/1.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв