Списание Актив

ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ КОНКУРС. автор: Гошо Мушкаров

ДДС при договори за лизинг, сключени след 01.01.2014 г.автор: Лиляна Панева

ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ "КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС". автор:Евгени Рангелов

Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.автор: Валентина Василева

В ДВ, бр.101 от 22.11.2013 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗДДС. Съгласно § 31 от ПЗР всички промени влизат в сила от 01.01.2014 г., с изключение на § 21, който влиза в сила от деня на обнародването му. В статията не са взети предвид бъдещи евентуални промени в ППЗДДС, защото те не са обнародвани към датата на изготвяне на статията - 16.12.2013 г. Основните изменения и допълнения в ЗДДС са: ў Въвеждане на специален режим за касова отчетност на ДДС; ў Данъчно третиране на лизинговите договори; ў Особени случаи при определяне на данъчната основа при бартер, безвъзмездно подобрение на нает актив, дерегистрация по ДДС и внос. Една част от промените в ЗДДС са свързани с въвеждането в българското законодателство на специалният режим на касовата отчетност на ДДС по Директива 2010/45/ЕС. Друга част са направени с цел хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и практиката, създадена с Решения на Съда на Европейския съюз (СЕС) в областта на ДДС, които са цитирани в статията и могат да бъдат намерени на http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/. Последната част от измененията са свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени за отстраняване на възникнали затруднения при практическото прилагане на закона. I. КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС Най-съществената промяна, която ще влезе в сила от 01.01.2014 г. е въвеждането на нов специален режим за касова отчетност на ДДС, като със създаванетона новата Глава седемнадесета "а", с която се транспонира в българското законодателство Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010г. (Директива 2010/45/ЕС) за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО). Въвеждането на специалния режим има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащането на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки и услуги от клиентите си. Отчитането на ДДС по специалния режим за касова отчетност ще позволи на лицата, които го прилагат, да внасят данъка при получаване на плащането по доставката. Едновременно с правото им на приспадане на данъчен кредит, ще възниква от момента, в който платят ДДС върху доставените им стоки или услуги на техния доставчик. Режимът не е задължителен, т.е. малките предприятия имат право да направят избор за неговото прилагане или не. Следва да се отбележи, че ако едно дружество - получател на доставка на стока или услуга, не прилага режима за касова отчетност, но неговият доставчик прилага този специален режим, правото на данъчен кредит на получателя ще възниква при плащането на доставчика.

НАСОКИ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА НОВАТА ДАНЪЧНА ГОДИНА . автор:Цветан Станкулов

НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2014 ГОД. автор: Георги Петков

Осиновителите могат да ползват една година платен отпуск от 2- до 5-годишна възраст на детето. автор:Жанет Богомилова

Основни моменти при колективния трудов договор . автор:Галина Николова

ПОГАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДИННАТА СМЕТКА.ПРОМЕНИ ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. автор: Аспасия Петкова

ПРЕСТЪПНО ИЗВЪРШВАНЕ НА БАНКОВИ,ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ СДЕЛКИ ПО ЗАНАЯТ.автор : Десислав Начков

ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАНКОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ. автор: проф.Костадин Иванов

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ . автор:Любка Ценова

Промени в Закона за насърчаване на заетостта. Ирена Ангелова

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. автор: Валентина Станева

Хармонизация на националната счетоводна регулаторна рамка за малки и средни предприятия. автор:

Основна тема: Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.автор: Валентина Василева

Брой: 1/1.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58418 лв
1 GBP = 2.24074 лв