Списание Актив
  • Тема на броя:
    СЧЕТОВОДНИ ПРОБЛЕМИ В КРАЯ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА - ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ, НАЧИСЛЕНИЯ. автор: Наталия Чернева

    І. ВЪВЕДЕНИЕ Измина още една година и за счетоводителите настъпва времето на най-отговорната и обемна работа - годишното счетоводно приключване и съставянето на годишните счетоводни отчети. В България счетоводството се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Закона регламентира изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводните системи (счетоводствата) в предприятията; съдържанието, съставянето и публичността на финансовите отчети на предприятията; изискванията към лицата, които съставят финансовите отчети и предприятията, които са задължени да водят счетоводство. На практика това са всички юридически и физически лица, регистрирани по Търговския закон, бюджетните предприятия и всички чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната. Преди всичко, отчетността е необходима за осигуряване на информационните интереси на външните потребители - данъчната администрация, макроикономическата статистика, контролни и регулаторни органи, банки, борси и др. Публичната отчетност и е предначначена най-вече да осигури фискалния режим, затова се нарича "финансово счетоводство". Освен държавата, от счетоводните отчети се интересуват и кредиторите, инвеститорите, клиентите и доставчиците. Кредиторите се интересуват най-вече от възможността на предприятието с текущите си постъпления да осигури плащанията и по този начин да обслужва поетите задължения. Инвеститорите се интересуват от възможностите на бизнеса да задоволи очакванията им за постигане на желана предприемаческа доходност. Клиентите и доставчиците стоят на входа и на изхода на един бизнес и са силно заинтересовани от неговата финансова стабилност и постоянно развитие. Доставчиците, защото предприятието се явява част от техния пазар, а клиентите защото предприятието се явява техен доставчик на суровини, материали и други ресурси. За да задоволи потребностите на тази група, предприятието се съобразява с една доста голяма и разнообразна законова база, чията цел е да осигури достоверност, максимална обективност и честност на представената в счетоводните отчети информация. Тъй като всички тези законови актове са задължителни, те се контролират и неспазването им се санкционира. Съществува и понятието "управленско счетоводство". Това е счетоводството, което дава информация на вътрешните потребители на счетоводната отчетност - на ръководството на предприятието за вземане на необходимите управленски решения, на персонала, на собствениците на капитала и др.

Брой: 12/12.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66030 лв
1 GBP = 2.29119 лв