Списание Актив
 • Тема на броя:
  Допускани грешки при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ КОНЦЕПТУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ НА ОДИТОРСКИЯ И СЧЕТОВОДНИЯ ПОДХОД ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ автор: Гл. ас. д-р Валентина Станева

  Виж повече

 • Изготвяне на одитен план при вътрешния одит. автор:Доц. д-р Марин Гълъбов

  Съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) се посочва, такъв одит се осъществява в бюджетните организации по смисъла на Закона за публичните финанси (той влиза в сила от 1-ви януари 2014 г.), общинските предприятия, организациите, разпореждащи се със средства, гарантирани от Република България, организациите, разпореждащи се със средства по фондове и програми на Европейския съюз и търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Осъществяването на вътрешния одит се осъществява в съответветствие с тригодишен стратегически план, въз основа на който се изготвя годишен план за дейността по вътрешния одит. Стратегическият план съответства на дългосрочните цели на организацията и поставя целите за стратегическо развитие на дейността по вътрешен одит. Годишният план съдържа конкретните одитни ангажименти И двата плана се изготвят от ръководителя на вътрешния одит след обсъждане с ръководителя на съответната организация и другите лица заемащи отговорни длъжности. Стратегическия план се утвърждава от ръководителя на съответната организация и от одитния комитет (ако има сформиран такъв) по чл. 18 от ЗВОПС. Годишния одитен план се утвърждава от ръководителя на организацията и от председателя на одитния комитет (ако има сформиран такъв). Освен това, съгласно чл. 36 от ЗВОПС се изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент.

 • ОБЕЗЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2013 г.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК В ООД.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СТАНДАРТНА КРЕДИТНА ЛИНИЯ - ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ НОМИНАЛЕН И ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОВИЗИИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ЦЕНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: докторант Галя Георгиева

  Виж повече

Брой: 11/11.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66880 лв
1 GBP = 2.21574 лв