Списание Актив
 • Тема на броя:
  Допускани грешки при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ КОНЦЕПТУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ НА ОДИТОРСКИЯ И СЧЕТОВОДНИЯ ПОДХОД ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ автор: Гл. ас. д-р Валентина Станева

  Виж повече

 • Изготвяне на одитен план при вътрешния одит. автор:Доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ОБЕЗЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2013 г.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК В ООД.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СТАНДАРТНА КРЕДИТНА ЛИНИЯ - ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ НОМИНАЛЕН И ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова

  В съвременните икономически условия, успешното функциониране на всеки вид бизнес (както и на домакинствата) в значителна степен се базира на ползването на кредитни средства. При получаването на всеки вид заем (банков или не) винаги се договаря (обявява) някакъв годишен лихвен процент, на чиято база се определят и лихвените задължения на кредитополучателя. І. Същностна разлика между номиналния годишен лихвен процент (НГЛП) и ефективния годишен лихвен процент (ЕГЛП) От практико-приложна и от теоретична гледна точка е важно да се знае, че винаги когато в рамките на една година има не годишно, а по-често олихвяване (което е нормалната банкова и бизнес практика), то обявеният (номиналният) годишен лихвен процент (НГЛП) е по-малък (по-нисък) от реално изисквания и плащан ефективен годишен лихвен процент (ЕГЛП). В теорията и практиката се използва следната Формула за установяване на ЕГЛП, в зависимост от честотата на олихвяване в рамките на годината: , където r е номинално обявения годишен лихвен процент, изразен като десетична дроб, а m е броят на подпериодите за олихвяване в рамките на годината (месец, тримесечие, шестмесечие т.е. 12; 4 или 6). Чрез съответната формула, посочена по-горе, може да се установи че ефективният годишен лихвен процент е по-висок от обявения (номиналния). Това е така, тъй като има не годишно, а по-често олихвяване. Нека поясним казаното с един прост Пример: На 02.01.2012г. дъщерно дружество "Фон" ООД е получило 3-годишен заем в размер на 90 000 лв. от предприятие-майка "Меда" АД при договорен годишен лихвен процент 8%. Честотата на олихвяване е на всеки три месеца (съответно 31.03; 30.06; 30.09 и 31.12; за периода на кредита), но текущи плащания не се извършват нито по дължимата лихва, нито по главницата. Предвидено е само едно окончателно плащане - общо главница и начислени дължими лихви, с падеж 31.12.2014 г. За облекчаване на изчисленията и по-ясното онагледяване се избира за дата на предоставяне на кредита - началото на годината т.е. ще се работи с общо изчисление по годишни периоди. Ако няма подобно съвпадение е необходимо лихвите да се изчисляват за отделните подпериоди на олихвяване, за да може към 31.12. да се получат точните салда и съответно правилното представяне на съответните позиции в годишния счетоводен баланс (Отчета за финансовото състояние). Иска се: да се установи размера на ефективния годишен лихвен процент (ЕГЛП) и реалното оскъпяване на получения кредит.

 • ПРОВИЗИИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ЦЕНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: докторант Галя Георгиева

  Виж повече

Брой: 11/11.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75144 лв
1 GBP = 2.23217 лв