Списание Актив
 • Тема на броя:
  Допускани грешки при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ КОНЦЕПТУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ НА ОДИТОРСКИЯ И СЧЕТОВОДНИЯ ПОДХОД ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ автор: Гл. ас. д-р Валентина Станева

  Виж повече

 • Изготвяне на одитен план при вътрешния одит. автор:Доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ОБЕЗЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2013 г.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК В ООД.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СТАНДАРТНА КРЕДИТНА ЛИНИЯ - ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ НОМИНАЛЕН И ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОВИЗИИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ЦЕНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: докторант Галя Георгиева

  Нетекущите материални активи (НМА) са важна част от имуществото на предприятията. При придобиването им те се заприхождават по цена на придобиване, която се формира от: стойността, по която е получен активът; преките разходи за придвижване на актива до необходимото местоположение и привеждането му в състояние, необходимо за неговата експлоатация; провизията за демонтаж и извеждане на актива от употреба; и разходите за лихви по заеми, когато предприятията прилагат МСФО, и са изпълнени условията за капитализацията им съгласно МСС 23 Разходи по заеми [5, c.258]. Първоначалното и последващото оценяване на НМА се регламинтират от МСС 16 Имоти , машини и съоръжения [5, c.177] и СС 16 Дълготрайни материални активи [6]. Интересен момент при определянето на цената на придобиване е формирането на провизията върху потенциалното задължение за демонтаж, преместване на актива и за възстановяване на терена, върху който е бил инсталиран. Провизията се начислява в съответствие с изискванията на СС 37 Провизии, условни задължения и условни активи [7] и МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи [5, c.385]. Тя е задължение с неопределена срочност или размер (сума). Тъй като в момента на придобиване на актива не е налице настоящо задължение, следва, че в стойността на придобития актив трябва да се капитализира настоящата стойност на потенциалното такова, което ще бъде текущо след изтичане на полезния живот на актива. Най-често преценката за размера на провизията се извършва от ръководството на предприятието самостоятелно или с помощта на специалисти на база минал опит от подобни ситуации. За определянето на настоящата й стойност, е необходимо да се знае стойността на придобития актив, размера на оценените бъдещи разходи и възприетия лихвен процент.

Брой: 11/11.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73852 лв
1 GBP = 2.26186 лв