Списание Актив
 • Тема на броя:
  Допускани грешки при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ КОНЦЕПТУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ НА ОДИТОРСКИЯ И СЧЕТОВОДНИЯ ПОДХОД ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ автор: Гл. ас. д-р Валентина Станева

  Виж повече

 • Изготвяне на одитен план при вътрешния одит. автор:Доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ОБЕЗЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2013 г.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Селскостопанската продукция е от голямо значение за селскостопанските предприятия. Тя се явява обект на счетоводно отразяване. За да не възникнат счетоводни и управленски проблеми счетоводното отчитане на селскостопанската продукция трябва да се създаде адекватен модел за счетоводно отразяване. Именно на организацията на счетоводното отчитане на селскостопанската продукция е посветена настоящата разработка. При организирането на счетоводното отчитане на селскостопанската продукция трябва да се акцентира на два аспекта на организацията: 1. На организацията на синтетичното и аналитично отчитане на самата селскостопанска продукция; 2. На организацията на отчитането на разликите при първоначално признаване на селскостопанската продукция. По отношение на първия аспект на организацията на счетоводно отчитане трябва да се организира система от аналитични сметки към синтетичната сметка Продукция. Тук следва да се отдели внимание на организацията на синтетично и аналитично отчитане посредством системата от подсметки, което е особено подходящо за отчитане на селскостопанската продукция в аграрните предприятия, с цел осигуряване на необходимата по количество и качество информация за ефективното й управление. Привърженик на тази организация на отчитане е доц. К. Караиванова, която отбелязва:"Подсметките са обобщение, от една страна, на аналитичните сметки, а от друга степени на детайлизиране на главните сметки." Така например, към синтетичната сметка Продукция, задължително се организира отчитане по видове - растениевъдна и животновъдна. Но за целите на управлението обикновено е необходима и детайлизирана информация за конкретния вид растениевъдна и животновъдна продукция, качеството й и т. н. За да се осигури тя, трябва да се организират подсметки от няколко нива (доцент Караиванова използва термина ред ). В цитираната разработка е казано, че подсметките са вид синтетични сметки - т. е. синтетичните сметки са главни и подсметки. Но по наше мнение, подсметките са самостоятелно звено в системата на счетоводните сметки и създаването им е наложително с цел задоволяване на определена информационна потребност на управлението на селскостопанското предприятие. Информацията съдържаща се в подсметките е по-детайлизирана в някакъв аспект, в сравнение с тази в синтетичната сметка, но при необходимост може да се детайлизира повече, според друг признак или критерий. Разлика между информацията в подсметката и информацията в аналитичната сметка се състои в това, че тази н аталитичната не може и/или не е необходимо да се детайлизира повече.

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК В ООД.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СТАНДАРТНА КРЕДИТНА ЛИНИЯ - ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ НОМИНАЛЕН И ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОВИЗИИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ЦЕНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: докторант Галя Георгиева

  Виж повече

Брой: 11/11.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72457 лв
1 GBP = 2.17580 лв