Списание Актив
 • Тема на броя:
  Допускани грешки при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ КОНЦЕПТУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ НА ОДИТОРСКИЯ И СЧЕТОВОДНИЯ ПОДХОД ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ автор: Гл. ас. д-р Валентина Станева

  С приетия през 1991 г. Закон за счетоводство, бяха поставени основите за хармонизиране на европейските принципи в счетоводството у нас. Повлияно от инерцията по използване на административно-контролния подход в счетоводната регламентация, тези европейски принципи постепенно бяха преплетени с принципите на международните счетоводни стандарти. Благодарение на консерватизма на държавната администрация, прилагането на МСС започна на по-късен етап, съпътствано с немалко трудности, свързани с правилното им разбиране и прилагане. Важна особеност е, че философията на МСС се различава от прилаганата до началото на тези промени у нас счетоводна методология, което допълнително затрудни процеса на хармонизация с европейските счетоводни регулации. След приемането ни в Европейския съюз (ЕС), в изпълнение на договора за присъединяване, счетоводното законодателство на ЕС стана част от вътрешното ни право. Паралелно с това, като част от правото на общността, бяха въведени и Международните стандарти за одит, които дават една достатъчно широка и в същото време конкретна рамка за прилагане на одитните практики в тази област. Възможността за регламентирано прилагане на счетоводни приблизителни оценки при изготвянето на финансовите отчети на предприятията се прояви след измененията в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки (в сила от 01 януари 2005 г.), който заменя МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика (преработен 1993 г.). Вследствие на промяната, понятието "приблизителни стойности" е заменено със "счетоводни приблизителни оценки". През годините постепенно се стигна до идеята за използване основно на понятието "счетоводни приблизителни оценки", включително и чрез представянето на допълнителни разяснения, подкрепени с примери за внасяне на яснота по тяхното практическо прилагане. Към настоящия момент обаче, все още нямаме правна регламентация или определение на понятието "счетоводна приблизителна оценка". Този пропуск способства за неразбирането и различната трактовка по практическото прилагане на тези оценки в счетоводната и одиторската практика, което определя и актуалността на поставения в настоящата статия проблем. В икономическата литература са известни много определения и значения на понятието "одит". То е изпълнено с различно съдържание, както при системите за управление на качество, така и при неговото дефиниране в нормативната уредба по неговото прилагане. В Закона за счетоводството е установено изискването за задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори на годишните финансови отчети на акционерните дружества, командитните дружества с акции, предприятията - емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; кредитни, застрахователни и инвестиционни предприятия; дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове; както и всички останали предприятия, за които това изискване е установено със закон.

 • Изготвяне на одитен план при вътрешния одит. автор:Доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ОБЕЗЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2013 г.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК В ООД.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СТАНДАРТНА КРЕДИТНА ЛИНИЯ - ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ НОМИНАЛЕН И ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОВИЗИИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ЦЕНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: докторант Галя Георгиева

  Виж повече

Брой: 11/11.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.69630 лв
1 GBP = 2.22392 лв