Списание Актив

Допускани грешки при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС Лиляна Панева - данъчен консултант

ЗА НЯКОИ КОНЦЕПТУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ НА ОДИТОРСКИЯ И СЧЕТОВОДНИЯ ПОДХОД ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ автор: Гл. ас. д-р Валентина Станева

Изготвяне на одитен план при вътрешния одит. автор:Доц. д-р Марин Гълъбов

ОБЕЗЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2013 г.автор: Евгени Рангелов

С чл. 22 от Закона за счетоводството е дадено задължение на предприятията да инвентаризират всички активи и пасиви, в това число вземанията и задълженията, през отчетната година. Практиката показва, че по отношение на вземанията и задълженията това задължение твърде често не се изпълнява. Вероятно се дължи на необходимостта от допълнителни усилия за осъществяване на кореспонденция с длъжниците и кредиторите, без да се взема под внимание, че се подценява влиянието на вземанията и задълженията като потенциален източник на печалби и загуби в следващи години. С годишната инвентаризация на вземанията и задълженията предприятието ще реши следните задачи: -ще равни разчетните си отношения с клиенти и доставчици, а при различие - ще установи причината и ще я отстрани; -ще установи кои вземания и по какви причини са трудносъбираеми и ще вземе управленско решение за обезценка; -ще установи вземания и задължения с изтекла давност и след преценка за възможността да бъдат признати за данъчни цели по реда на ЗКПО, ще ги отпише; -решавайки горните задачи ще създаде условия в годишния финансов отчет да бъдат представени вярно и честно вземанията и задъл-женията и влиянието им върху финансовия резултат и данъчното облагане. 1. Обезценка на вземания Вземанията, възникнали първоначално в предприятието при директно предоставяне на пари, стоки или услуги на дебитори, се класифицират, съгласно СС 32 Финансови инструменти, като финансови активи. И те трябва, ежегодно, при наличие на условията по стандарта, да бъдат обезценявани или отписвани. При обезценката на вземания, в зависимост от техния брой и характер, може да се прилага един от следните подходи: -събираемостта на всяко вземане да се преценява конкретно и на база риска от несъбираемост да се прави обезценка по приети критерии с вътрешните правила за счетоводна политика. Този ред е подходящ за неголям брой на вземанията, при сравнително голями суми на всяко от тях; -при голям брой длъжници със сравнително малки суми би следвало да се прилага обезценка с приет процент от общата сума на вземанията спрямо приходите или общо на вземанията в просрочие към всички вземания.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК В ООД.автор: проф.Стоян Дурин

ОТЧИТАНЕ НА СТАНДАРТНА КРЕДИТНА ЛИНИЯ - ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ НОМИНАЛЕН И ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова

ПРОВИЗИИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ЦЕНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: докторант Галя Георгиева

Основна тема: Допускани грешки при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС Лиляна Панева - данъчен консултант

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 11/11.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58998 лв
1 GBP = 2.21616 лв