Списание Актив
 • Тема на броя:
  Допускани грешки при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ КОНЦЕПТУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ НА ОДИТОРСКИЯ И СЧЕТОВОДНИЯ ПОДХОД ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ автор: Гл. ас. д-р Валентина Станева

  Виж повече

 • Изготвяне на одитен план при вътрешния одит. автор:Доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ОБЕЗЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2013 г.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК В ООД.автор: проф.Стоян Дурин

  Дружество с ограничена отговорност (ООД) се създава най-малко от две лица. Те внасят дялови вноски, които формират основния капитал на дружеството. Минималната величина на капитала на ООД е 2 (два) лева. Максималната сума на основния капитал няма нормативно определени граници, поради което съдружниците, по тяхна преценка, могат да си я определят. Дружествените дялове обикновено се формират с парични вноски, което се осчетоводява по следния начин: Д с/ка 501 Разплащателна сметка К с/ка 100 Основен капитал Към сметка 100 Основен капитал се създава аналитично отчитане за сумите на дружествените дялове за всеки съдружник. Чрез дейността си ООД създава и другите съставни части на собствения капитал под формата на допълнителен капитал, резерви и неразпределена печалба. Допълнителен капитал се създава по решение на съдружниците основно за сметка на печалбата или за сметка на допълнителни вноски. Ще се състави следната счетоводна статия: Д с/ка 121 Печалба от минали години Д с/ка 501 Разплащателна сметка К с/ка 103 Допълнителен капитал Резервите се създават от два основни източника - от преоценки на активи и пасиви и за сметка на печалбата. Начисляваните преоценки се осчетоводяват: а) преоценки на дълготрайни материални активи Д с/ки от група 20 Дълготрайни материални активи К с/ка 111 Резерви от преоценки на дълготрайни материални активи б) преоценки на нематериални активи Д с/ки от група 21 Нематериални активи К с/ка 112 Резерви от преоценки на нематериални активи в) преоценки на финансови инструменти Д с/ка 231 Дългосрочни финансови активи, обявени за продажба Д с/ка 515 Краткосрочни финансови активи, обявени за продажба К с/ка 113 Резерви от преоценки на финансови инструменти Намаляването на резервите от нови преоценки се осчетоводява като се дебитират сметките за отчитане на резервите от преоценки и се кредитират сметките за отчитане на посочените вече активи.

 • ОТЧИТАНЕ НА СТАНДАРТНА КРЕДИТНА ЛИНИЯ - ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ НОМИНАЛЕН И ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОВИЗИИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ЦЕНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: докторант Галя Георгиева

  Виж повече

Брой: 11/11.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв