Списание Актив
 • Тема на броя:
  Допускани грешки при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС Лиляна Панева - данъчен консултант

  Според действащите разпоредби на ЗДДС корекциите на данъчният кредит (ДК), ползван през годината, се извършва със справката декларация за м. декември. Условията и редът за осъществяване на тези корекции са определени в чл. 73, чл. 79, ал. 2 и ал. 8 от ЗДДС. Правилното определяне на корекциите зависи от размера на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона,. Той дава отражение не само върху правото на частичния ДК, ползван от ДЗЛ текущо през годината, но и върху размера на годишната корекция по чл. 79, ал. 2 от закона, когато лицата не може да определят каква част от стоките и услугите са ползвани за осъществяването на облагаеми и каква част за необлагаеми доставки. В съответствие с чл. 73, ал. 2 от ЗДДС лицата сами определят размера на коефициента като съотношение на оборота от доставките им с право на пълен ДК (посочени в чл. 73, ал. 3 от закона) и този от всички извършвани от тях дейности и доставки за годината (по чл. 73, ал. 4 от закона), с изключение на тези, посочени в чл. 64, ал. 2 от ППЗДДС. 1. Допускани грешки при определяне на оборота по чл. 73, ал. 3 от ЗДДС Като най- често допускани грешки при определянето на оборота с право на пълен ДК се очертава невключването в него на оборота от: - авансовите плащания за доставки по реда на глава трета от ЗДДС, облагаеми с нулева данъчна ставка, при които данъкът става изискуем преди възникването на данъчното събитие, но до изтичането на календарния месец, следващ месеца на плащането ДЗЛ не разполага с необходимите доказателства за прилагането й (например износ на стока при условията на чл. 28 от закона, за който съгласно чл. 21 от ППЗДДС лицето следва да разполага с митническа декларация или документ, в която е посочено като износител); - доставките с местоизпълнение (МИ) извън територията на страната, които са приравнени на облагаеми по реда на чл. 69, ал. 2, т. 1 от закона; - доставките на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с МИ на територията на държава членка; - доставките на стоки или услуги, при придобиването на които не е ползван ДК, тъй като са били налице условията на чл. 70, ал. 1, т. 3 -5 от закона, т.е. за доставки, свързани с представителни или развлекателни цели, на леки автомобили или мотоциклети и свързаните с експлоатацията, ремонта и поддръжката им стоки и услуги (например: при придобиването на автомобил не е ползван ДК, тъй като той е "лек автомобил" по смисъла на т.18 от §1 на ДР от ЗДДС и се ползва за управленски цели). Предвид по- особения характер на тези доставки при определяне на оборота си по чл. 73, ал. 3 от ЗДДС за доставки с право на ДК лицата пропускат да включат в него техните данъчни основи (ДО), с което намаляват размера на коефициента си и респективно размера на частичния данъчен кредит, който имат право да ползват. Пример: През 2009 г. е закупен от ДЗЛ автомобил, който е "лек" по смисъла на ЗДДС. На основание ограничението по чл. 70, ал.1, т. 4 от закона за придобиването му не е ползван ДК. Автомобилът е продаден през 2013 г. и по силата на чл. 50, ал.1, т. 2 от ЗДДС при продажбата му не е начислен ДДС. Съгласно неговата разпоредба доставката на автомобила е освободена от облагане чрез препратка към разпоредбата на чл. 70 от закона.

 • ЗА НЯКОИ КОНЦЕПТУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ НА ОДИТОРСКИЯ И СЧЕТОВОДНИЯ ПОДХОД ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ автор: Гл. ас. д-р Валентина Станева

  Виж повече

 • Изготвяне на одитен план при вътрешния одит. автор:Доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ОБЕЗЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2013 г.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК В ООД.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СТАНДАРТНА КРЕДИТНА ЛИНИЯ - ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ НОМИНАЛЕН И ЕФЕКТИВЕН ГОДИШЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. автор: доц. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОВИЗИИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ЦЕНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: докторант Галя Георгиева

  Виж повече

Брой: 11/11.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв