Списание Актив
 • Тема на броя:
  За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

  Виж повече

 • Възможно ли e майка да получава парично обезщетение за майчинство и същевременно да работи. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Годишни корекции на ползван данъчен кредит за 2013 г. автор: Лиляна Панева, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ЕФЕКТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОТПИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС. автор:доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • ИЗВЪНРЕДНИЯТ ТРУД. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ. автор:ас. д-р Галина Чиприянова

  Виж повече

 • КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПО РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова,експерт по социално осигуряване

  Националният осигурителен институт (НОИ) е публична институция, която управлява държавното обществено осигуряване в Република България. НОИ администрира задължителното осигуряване за общо заболяване и майчинство, безработица, трудова злополука и професионално заболяване, инвалидност, старост и смърт. НОИ е компетентната българска институция по прилагане на правилата за координиране на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване по отношение на паричните обезщетения за болест, майчинство и помощите при смърт, паричните обезщетения за безработица, пенсиите за старост, инвалидност и наследствените пенсии. НОИ установява и събира вземанията на държавното обществено осигуряване от неправилно извършени осигурителни разходи, контролира спазването на осигурителното законодателство във връзка с възложените му дейности, организира дейността по установяване на административни нарушения и административни наказания, извършва плащането на пенсиите и обезщетенията за безработица и организира дейността по другите осигурителни плащания. НОИ осъществява цялостен контрол по разходването на средствата на държавното обществено осигуряване. Контролът се осъществява чрез: 1. извършване на ревизии и проверки на осигурителите, самоосигуряващите се лица и физическите лица; 2. съставяне на актове за установяване на административни нарушения и издаване на наказателни постановления за налагане на административни наказания на виновните лица. Ревизиите и проверките се извършват от контролните органи на съответното териториално поделение /ТП/ на НОИ. Съответното ТП на НОИ е: 1. поделението на НОИ по постоянен адрес на физическото лице - за едноличните търговци, лицата упражняващи свободна професия, земеделските производители и тютюнопроизводителите и физическите лица; 2. поделението на НОИ по седалище - за местните юридически лица; 3. поделението на НОИ по адрес на управление - за осигурителните каси и неперсонифицираните дружества; 4. поделението на НОИ по адрес на търговското представителство - за чуждестранните търговски представителства; 5 поделението на НОИ по седалище на клона, съответно адрес на управление на поделението или представителството - за клон на чуждестранно лице; 6. поделението на НОИ по седалище на юридическото лице и по постоянен адрес на физическото лице - за осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистрирани в Териториалната дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на НАП; 7. поделението на НОИ по седалище, съответно адрес на управление - за клоновете и поделенията, вписани с 13-значен единен идентификационен код (ЕИК).

 • ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СЪКРОВИЩНИТЕ АКЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин,регистриран одитор

  Виж повече

 • Още веднъж за префактурирането на консумативни разходи от наемодателите към наемателите. автор: Иван Дочев, д.е.с.

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовото правоотношение при липсата на качества в работника / служителя. автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • Промени в регулацията за насърчаване на заетостта. автор: Жанет Богомилова, юрист

  Виж повече

 • Професия - личен труд Данъчно и осигурително третиране на доходите за положен личен труд от собственик в дружество в което той има собственост Автор: регистриран д.е.с. Светлана Димитрова

  Виж повече

 • ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА РЕМОНТИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НА НАЕТИ АКТИВИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС ОТ 2013 г.автор: Евгени Рангелов,магистър по финанси

  Виж повече

Брой: 10/10.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв