Списание Актив

Брой: 10/10.2013

Основна тема: За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

Теми на броя:

Възможно ли e майка да получава парично обезщетение за майчинство и същевременно да работи. автор: Румяна Станчева

Годишни корекции на ползван данъчен кредит за 2013 г. автор: Лиляна Панева, данъчен консултант

ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ЕФЕКТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОТПИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС. автор:доц.д-р Любка Ценова

За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

ИЗВЪНРЕДНИЯТ ТРУД. автор: Гошо Мушкаров

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ. автор:ас. д-р Галина Чиприянова

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПО РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова,експерт по социално осигуряване

ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. автор: проф.Костадин Иванов

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА. автор:Доц. д-р Диана Петрова

ОТЧИТАНЕ НА СЪКРОВИЩНИТЕ АКЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин,регистриран одитор

Още веднъж за префактурирането на консумативни разходи от наемодателите към наемателите. автор: Иван Дочев, д.е.с.

Прекратяване на трудовото правоотношение при липсата на качества в работника / служителя. автор: Галина Николова, юрист

Промени в регулацията за насърчаване на заетостта. автор: Жанет Богомилова, юрист

От средата на месец август 2013 г. са в сила значителни по обем и значение изменения и нови правила в Закона за насърчаване на заетостта(публ. ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г.) Основната цел на промените, включени в Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, е да се насърчи младежката заетост, да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта и да се създадат условия за подобряване на взаимодействието между институциите. Целта е оказване на своевременна подкрепа за включване в заетост и обучение на младите хора, които не учат и не работят, мотивират се вносителите на новите правила и изтъкват, че промените са важна част от мерките в изпълнение на Националната инициатива "Работа за младите хора в България" 2012 - 2013 г. и на ангажиментите на България в съответствие с препоръката на Съвета на ЕС от април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта. Основните изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) са в следните основни насоки: Регламентиране на обмена на информация между министъра на труда и социалната политика, министъра на образованието и науката и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за целите на изпълнението на държавната политика по заетостта. Регламентиране на периодичен обмен на информация между министъра на труда и социалната политика, министъра на образованието и науката и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта за повишаване ефективността на провежданата активна политика по заетостта. Обменът на информация ще създаде условия за оказване на своевременна подкрепа за включване в заетост и обучение на млади хора, които не учат и не работят. Условията и редът за обмен на информация ще се определят в сключено споразумение между министъра на труда и социалната политика и министъра на образованието и науката. Периодичният обмен на данни между институциите ще подпомогне изпълнението на ангажиментите на България в съответствие с препоръката на Съвета на ЕС от 22 април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта. Гаранцията включва осигуряване на възможности на младите хора на възраст до 25 години да получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование. Въвеждат се нови мерки на пазара на труда с цел насърчаване на младежката заетост. Младежите са сред най-уязвимите групи на пазара на труда, а младежите с ниско образование и без квалификация срещат най-големи трудности при намиране на работа. С цел осигуряване на възможности за интегриране на пазара на труда на неквалифицираните безработни младежи, се въвежда нова насърчителна мярка. Чрез прилагане на мярката ще се насърчава наемането на младежи до 29 години с основно и по-ниско образование и без квалификация за обучение на конкретно работно място под ръководството на наставник. Наставникът, който подпомага наетите младежи при усвояване на практически умения в процеса на работата, трябва да притежава квалификация и професионален опит по съответната професия или занаят. Предвижда се субсидиране на заетостта на наетите лица за период до 12 месеца, както и на възнаграждението на наставника.

Професия - личен труд Данъчно и осигурително третиране на доходите за положен личен труд от собственик в дружество в което той има собственост Автор: регистриран д.е.с. Светлана Димитрова

ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА РЕМОНТИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НА НАЕТИ АКТИВИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС ОТ 2013 г.автор: Евгени Рангелов,магистър по финанси

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв