Списание Актив
 • Тема на броя:
  За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

  Виж повече

 • Възможно ли e майка да получава парично обезщетение за майчинство и същевременно да работи. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Годишни корекции на ползван данъчен кредит за 2013 г. автор: Лиляна Панева, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ЕФЕКТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОТПИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС. автор:доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • ИЗВЪНРЕДНИЯТ ТРУД. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ. автор:ас. д-р Галина Чиприянова

  Виж повече

 • КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПО РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова,експерт по социално осигуряване

  Виж повече

 • ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СЪКРОВИЩНИТЕ АКЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин,регистриран одитор

  Виж повече

 • Още веднъж за префактурирането на консумативни разходи от наемодателите към наемателите. автор: Иван Дочев, д.е.с.

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовото правоотношение при липсата на качества в работника / служителя. автор: Галина Николова, юрист

  Честно в практиката се наблюдава прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител поради липса на качества за изпълнение на служебните задължения. При всички случаи, обаче, липсата на качества за ефективно изпълнение на работата трябва да бъде установена от работодателя. Макар че законът не изисква непременно установяването й да става по изрично указан ред, добре е то да се направи по годен за доказване начин. Прекратяването на трудовото правоотношение на това основание почти винаги бива атакувано в съда и ако не са внимателно спазени всички тънкости и изисквания на закона за прекратяване на трудовия договор, съдът го обявява за незаконосъобразно извършено. А ако това стане, работодателят, наред с останалите негативни последици, които ще понесе, ще трябва да възстанови на работа като незаконно уволнен работника или служителя, който няма необходимите качества, а от това ще страда работата на цялото звено, в което е зает. Ето защо препоръчваме установяването на липса на качества да бъде направено в писмен вид. Това могат да бъдат поредица от докладни на прекия ръководител, сигнали от колеги или други работници или служители за несправяне с работата поради липса на дадени качества. Няма пречка за целта да бъде изготвена комплексна оценка за работата на лицето, или да се ползва годишната атестация на работника или служителя, ако в предприятието е въведено ежегодно атестиране и оценяване на работниците и служителите. Друг вариант е да бъде назначена специална комисия, която да установи с писмен протокол липсата на качества на лицето за ефективно справяне с работата. Тоест работодателят следва да избере конкретната форма, с която да установи липсата на качества съобразно спецификата на съответната трудова функция и предмета на дейност на предприятието. Стига избраната от него форма на установяване да отразява обективния факт на липса на качества и умения на работника или служителя за ефективно изпълнение на възложената работа. На практика при прекратяване договора на това основание в съда често изтъкван довод на уволненото лице или неговата защита е, че уволнението е плод на "проявено лично отношение от страна на работодателя или прекия ръководител". Ето защо е важно още в подготовката на уволнението да се подчертае по годен за доказване начин обективният характер на причините, поради които то се осъществява, така че да се изключи напълно субективното отношение и настроение на работодателя към съответния работник или служител като причина за прекратяване на трудовото правоотношение. На следващо място трябва да бъде установено, че липсата на качества отразява трайно състояние на работника или служителя и свидетелства за неговата неспособност да изпълнява резултатно и ефективно възложената му трудова функция изобщо - т. е. да не бъде единична проява или пък инцидентно състояние на работника или служителя.

 • Промени в регулацията за насърчаване на заетостта. автор: Жанет Богомилова, юрист

  Виж повече

 • Професия - личен труд Данъчно и осигурително третиране на доходите за положен личен труд от собственик в дружество в което той има собственост Автор: регистриран д.е.с. Светлана Димитрова

  Виж повече

 • ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА РЕМОНТИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НА НАЕТИ АКТИВИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС ОТ 2013 г.автор: Евгени Рангелов,магистър по финанси

  Виж повече

Брой: 10/10.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв