Списание Актив
 • Тема на броя:
  За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

  Виж повече

 • Възможно ли e майка да получава парично обезщетение за майчинство и същевременно да работи. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Годишни корекции на ползван данъчен кредит за 2013 г. автор: Лиляна Панева, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ЕФЕКТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОТПИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  С наближаването на годишното счетоводно приключване за отчетната година, все по-актуална става темата за данъчната трактовка на ефектите, произтичащи от отписването на материални активи. Това е така, защото ефектите, произтичащи от отписване на материални активи оказва непосредствено влияние върху размера на годишния счетоводен финансов резултат на предприятието. Във връзка с данъчните аспекти на разглежданата тема е необходимо да се припомнят някои текстове, съдържащи се в СС 16, в които се регламентират реда и условията за отписване на дълготрайни материални активи, според който дълготраен материален актив се отписва при продажба или когато не се очакват никакви икономически изгоди от използването на актива или при освобождаването от него. А печалбите или загубите от отписването на дълготраен материален актив се отчитат, както следва, при: - продажба - разликата между нетния приход от продажбата и балансовата стойност се отчита като печалба или загуба; - замяна с други активи, в случаите по т. 5.2 - не се отчита печалба или загуба, освен ако това е предвидено в друг счетоводен стандарт; - трансформиране в стока с цел последваща продажба - не се отчита печалба или загуба; цената на придобиване на стоката е балансовата стойност на отписания дълготраен материален актив; - трансформиране в акции или дялове - разликата между първоначалната оценка на акциите/дяловете и балансовата стойност на отписания дълготраен материален актив се отчита като печалба или загуба. Според счетоводния стандарт не е налице отписване на дълготрайни материални активи, когато се извеждат временно от употреба - за ремонтиране, за подобрения, за консервиране и т.н. И така, вече в конкретен практически план вниманието на счетоводните практики на предприятията трябва да се насочат към данъчната трактовка на ефектите от отписване на материални активи, предвидена в следните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане: 1. разпоредбата на чл. 66, отнасяща се за преобразуване на счетоводният финансов резултат при отписване на данъчен амортизируем актив. За приложимостта на посочената законова разпоредба е необходимо да се припомни, че определението за данъчни амортизируеми актив се съдържа в текста на чл. 48, т. 1 от данъчния закон, според който това са данъчните дълготрайни материални активи. В този смисъл трябва да се обърне внимание и на разпоредбата, съдържаща се в чл. 50, в който е постановено, че данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от: стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице; седемстотин лева. И вече по същество, съгласно разпоредбата на чл. 66 от данъчния закон, когато активът се отписва от счетоводния амортизационен план, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводната балансова стойност на актива. Разбираемо, че за приложимостта на ал. 1 от чл. 66 е необходимо да се припомни текста на т. 11 от СС 16, според който отписването на дълготрайните материални активи се извършва при продажба или когато активът окончателно бъде изведен от употреба и след отписването му не се очакват никакви икономически изгоди. В този смисъл трябва да се има предвид, че не е налице отписване на дълготрайни материални активи, когато се извеждат временно от употреба - за ремонтиране, за подобрения, за консервиране и т.н. Така в изпълнение на разпоредбата на ал. 1 от чл. 66 се преобразува счетоводният финансов резултат със счетоводната балансова стойност на отписания данъчен амортизируем актив, защото по повод на неговото отписване от счетоводния амортизационен план възниква данъчна постоянна разлика с положителен знак. Сумата на непризнатата за данъчни цели балансова стойност

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС. автор:доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • ИЗВЪНРЕДНИЯТ ТРУД. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ. автор:ас. д-р Галина Чиприянова

  Виж повече

 • КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПО РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова,експерт по социално осигуряване

  Виж повече

 • ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СЪКРОВИЩНИТЕ АКЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин,регистриран одитор

  Виж повече

 • Още веднъж за префактурирането на консумативни разходи от наемодателите към наемателите. автор: Иван Дочев, д.е.с.

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовото правоотношение при липсата на качества в работника / служителя. автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • Промени в регулацията за насърчаване на заетостта. автор: Жанет Богомилова, юрист

  Виж повече

 • Професия - личен труд Данъчно и осигурително третиране на доходите за положен личен труд от собственик в дружество в което той има собственост Автор: регистриран д.е.с. Светлана Димитрова

  Виж повече

 • ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА РЕМОНТИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НА НАЕТИ АКТИВИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС ОТ 2013 г.автор: Евгени Рангелов,магистър по финанси

  Виж повече

Брой: 10/10.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72457 лв
1 GBP = 2.17580 лв