Списание Актив

Възможно ли e майка да получава парично обезщетение за майчинство и същевременно да работи. автор: Румяна Станчева

Годишни корекции на ползван данъчен кредит за 2013 г. автор: Лиляна Панева, данъчен консултант

ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ЕФЕКТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОТПИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС. автор:доц.д-р Любка Ценова

Редът за разпореждане със стоки, за които не е предвидено право на приспадане на заплатен ДДС е уреден първоначално в чл.13, дял Б, параграф 1, буква "в", от Шеста директива /Директива 77/388/ЕИО/ и е преминал в чл.136 от Директива 2006/112 относно общата система на данъка върху добавената стойност. Този текст на директивата е транспониран частично в чл.47 от ЗДДС. Практиката на Съда на ЕС не е богата в тази област. Съдът на ЕС е постановил само 4 решения. 1. Дело C-45/95 решение от 25 юни 1997 г. страни: Commission of the European Communities срещу Italian Republic Предмет на спора e облагането с ДДС на стоки, използвани за при освободени доставки В своето решение, Съдът на ЕО приема, че като е приела и оставила в сила законодателство, при действието на което не се освобождават от данък върху добавената стойност доставките на стоки, използвани изцяло за освободени доставки или по други причини е отпаднало правото на приспадане на ДДС за съответната доставка, Италианската република не е изпълнила задълженията си по член 13 Б (в) от Шеста директива (Директива 77/388/ЕИО). 2. Дело C- 18/05 и дело С- 155/05 решение от 06 юли 2006 г. страни: Предмет на спора e облагането с ДДС на стоки, използвани за при освободени доставки В своето решение Съдът на ЕО приема, че първата част на член 13 (в) от Шеста директива, трябва да се тълкува в смисъл, че освобождаването, за които тя се предвиждат в тази разпоредба се прилага само за препродажба на стоки, които преди придобиването от данъчнозадължено лице са били освободени доставки по този член, защото ДДС, платен при първоначалното придобиване на въпросните стоки не подлежи на приспадане .

За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

ИЗВЪНРЕДНИЯТ ТРУД. автор: Гошо Мушкаров

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ. автор:ас. д-р Галина Чиприянова

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПО РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова,експерт по социално осигуряване

ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. автор: проф.Костадин Иванов

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА. автор:Доц. д-р Диана Петрова

ОТЧИТАНЕ НА СЪКРОВИЩНИТЕ АКЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин,регистриран одитор

Още веднъж за префактурирането на консумативни разходи от наемодателите към наемателите. автор: Иван Дочев, д.е.с.

Прекратяване на трудовото правоотношение при липсата на качества в работника / служителя. автор: Галина Николова, юрист

Промени в регулацията за насърчаване на заетостта. автор: Жанет Богомилова, юрист

Професия - личен труд Данъчно и осигурително третиране на доходите за положен личен труд от собственик в дружество в което той има собственост Автор: регистриран д.е.с. Светлана Димитрова

ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА РЕМОНТИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НА НАЕТИ АКТИВИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС ОТ 2013 г.автор: Евгени Рангелов,магистър по финанси

Основна тема: За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

Брой: 10/10.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58418 лв
1 GBP = 2.24074 лв