Списание Актив
 • Тема на броя:
  За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

  Виж повече

 • Възможно ли e майка да получава парично обезщетение за майчинство и същевременно да работи. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Годишни корекции на ползван данъчен кредит за 2013 г. автор: Лиляна Панева, данъчен консултант

  Обект на годишни корекции са размерът на: - частичният данъчен кредит, ползван от данъчнозадължените лица (ДЗЛ) през годината за стоките и услугите, с които са извършвани както облагаеми, така и освободени доставки; и - ползваният данъчен кредит за стоки или услуги, с които са извършвани както доставки с право на такъв, така и такива без такова право, и лицето не може да определи каква част от тях е ползвана за единия или другия вид доставки. Корекциите от първия вид се извършват чрез преизчисление на ползвания данъчен кредит през годината с размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС, с който е определян размерът на текущо ползвания през годината частичен кредит, а по втория - посредством начисляване на данък по реда на чл. 79 от закона. Промяната се регистрира и отчита със справката - декларация по ЗДДС за последния данъчен период на годината, т.е. тази за м.декември, която изпълнява ролята на коригираща декларация. Изключение правят само корекциите, извършвани от лицата в случаите на дерегистрация.1 1.Определяне и документиране на корекциите по чл. 73 от ЗДДС Този вид корекции имат за цел да определят действителния размер на частичния данъчен кредит, на който са имали право ДЗЛ, извършили през съответната година както облагаеми, така и необлагаеми доставки. Това произтича от факта, че по силата на чл. 73, ал. 5 от ЗДДС през годината те са определяли текущо неговия размер чрез коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона, изчислен на база данните им за предходната календарна година, или, ако за тази година е липсвал такъв коефициент - с коефициент, изчислен на база оборотите за данъчния период, в който е възниквало правото за приспадане на данъчен кредит. 1.1. Определяне размера на коефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС за текущата година Размерът на коефициента по чл. 73 от закона за дадена календарна година се определя въз основа на съотношението между извършените от ДЗЛ облагаеми и необлагаеми доставки за годината. Всяко лице изчислява само неговия размер като за целта спазва редът, определен в разпоредбите на чл. 73, ал. 3 и 73, ал. 4 от ЗДДС, и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДДС. Изчисляването му изисква да се определи с точност до втория знак след десетичната запетая съотношението между оборота от доставките, за които лицето има право на данъчен кредит и този, отнасящ се за всички извършвани от него доставки и дейности през годината. Оборотът с право на данъчен кредит се изчислява като сума от данъчните основи на доставките, посочени в чл. 73, ал. 3 на закона. Изключени от тях са, тези, определени в чл. 64, ал. 1 на ППЗДДС. В резултат на това в този оборот участват: - извършените от ДЗЛ облагаеми доставки; - получените от него плащания по облагаеми доставки, за които данъкът е станал изискуем преди настъпване на данъчното им събитие (авансовите плащания по облагаеми доставки, без тези за ВОД); -извършените от него облагаеми доставки с място на изпълнение извън територията на страната (без тези извършени от негов постоянен обект извън тази територия), както и данъчните основи на получените авансови плащания за такива доставки; и - доставките на стоки или услуги, за които правото на данъчен кредит не е упражнено по силата на чл. 70, ал. 1, т. 3 - 5 на закона.

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ЕФЕКТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОТПИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС. автор:доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • ИЗВЪНРЕДНИЯТ ТРУД. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ. автор:ас. д-р Галина Чиприянова

  Виж повече

 • КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПО РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова,експерт по социално осигуряване

  Виж повече

 • ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СЪКРОВИЩНИТЕ АКЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин,регистриран одитор

  Виж повече

 • Още веднъж за префактурирането на консумативни разходи от наемодателите към наемателите. автор: Иван Дочев, д.е.с.

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовото правоотношение при липсата на качества в работника / служителя. автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • Промени в регулацията за насърчаване на заетостта. автор: Жанет Богомилова, юрист

  Виж повече

 • Професия - личен труд Данъчно и осигурително третиране на доходите за положен личен труд от собственик в дружество в което той има собственост Автор: регистриран д.е.с. Светлана Димитрова

  Виж повече

 • ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА РЕМОНТИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НА НАЕТИ АКТИВИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС ОТ 2013 г.автор: Евгени Рангелов,магистър по финанси

  Виж повече

Брой: 10/10.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв