Списание Актив
 • Тема на броя:
  За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

  Виж повече

 • Възможно ли e майка да получава парично обезщетение за майчинство и същевременно да работи. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Годишни корекции на ползван данъчен кредит за 2013 г. автор: Лиляна Панева, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ЕФЕКТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОТПИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС. автор:доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • ИЗВЪНРЕДНИЯТ ТРУД. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ. автор:ас. д-р Галина Чиприянова

  Виж повече

 • КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПО РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова,експерт по социално осигуряване

  Виж повече

 • ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СЪКРОВИЩНИТЕ АКЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин,регистриран одитор

  Виж повече

 • Още веднъж за префактурирането на консумативни разходи от наемодателите към наемателите. автор: Иван Дочев, д.е.с.

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовото правоотношение при липсата на качества в работника / служителя. автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • Промени в регулацията за насърчаване на заетостта. автор: Жанет Богомилова, юрист

  Виж повече

 • Професия - личен труд Данъчно и осигурително третиране на доходите за положен личен труд от собственик в дружество в което той има собственост Автор: регистриран д.е.с. Светлана Димитрова

  В България броят на микрофирмите - според изследване през 2012 година е 325 хиляди. Много често фирмата се състои само от собственика си или персонал от един - двама човека. В този случай собственика най-често извършва личен труд в дружеството си /лекар, счетоводител, одитор, инженер, строител, шофьор и пр./ той е "човека фирма" и поради неговата квалификация и положен труд дружеството съществува и реализира приходи. Посочения в Устава на дружеството управител на търговското дружество /собственик или съдружници/ - няма кого да управлява и съответно да бъде сключван с него договор за контрол и управление на основание чл. 141 ал. 7 от Търговския закон е неудачно. Най-често в практиката собствениците на ЕООД и съдружниците в ООД се осигуряват на основание чл. 4 ал. 3 т. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ - самоосигуряващо се лице, като внасят осигуровки за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт авансово през календарната година върху минимален осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Тези лица не получават възнаграждения от фирмата си и съответно ако не разпределят дивидент през годината - Те живеят без ДОХОДИ. Извършвайки личен труд в дружеството си - то тези лица следва да получават възнаграждение за този личен труд. Как се третира възнаграждението за положен личен труд от собственик /съдружник в дружеството от данъчното и осигурителното законодателство? По отношение на Закон за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/: От 2010 година със създаването на нова разпоредба - буква "и" в т. 26 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, възнагражденията на съдружниците и член-кооператорите, както и на акционерите, притежаващи повече от 5 % от капитала на акционерното дружество, получени за полагане на личен труд в дружествата или кооперациите, в които те са съдружници, акционери и член-кооператори, се определят като доходи по трудово правоотношение. С разпоредбата се променя само данъчното третиране на дохода, а не характера на правоотношението, по което се получава дохода. Практически, тази разпоредба се отнася единствено за възнаграждения за работа без трудово правоотношение (граждански договори). С приравняването на тези доходи към трудови по смисъла на ЗДДФЛ единствено отпада възможността за ползване на необходимо присъщи разходи за дейността в размер на 25 % при определяне на данъчната основа, съгласно чл. 29, т. 3 от ЗДДФЛ. Облагането им ще се извършва по реда на чл. 42 ЗДДФЛ, който също е допълнен във връзка с тази промяна. Облагане по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ може да има само в случаите, когато възнаграждение за работа без трудово правоотношение е получено от субект, в който лицето няма собственост.

 • ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА РЕМОНТИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НА НАЕТИ АКТИВИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС ОТ 2013 г.автор: Евгени Рангелов,магистър по финанси

  Виж повече

Брой: 10/10.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.69630 лв
1 GBP = 2.22392 лв