Списание Актив

Брой: 10/10.2013

Основна тема: За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

Теми на броя:

Възможно ли e майка да получава парично обезщетение за майчинство и същевременно да работи. автор: Румяна Станчева

Годишни корекции на ползван данъчен кредит за 2013 г. автор: Лиляна Панева, данъчен консултант

ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ЕФЕКТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОТПИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС. автор:доц.д-р Любка Ценова

За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

ИЗВЪНРЕДНИЯТ ТРУД. автор: Гошо Мушкаров

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ. автор:ас. д-р Галина Чиприянова

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПО РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова,експерт по социално осигуряване

ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. автор: проф.Костадин Иванов

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА. автор:Доц. д-р Диана Петрова

ОТЧИТАНЕ НА СЪКРОВИЩНИТЕ АКЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин,регистриран одитор

Още веднъж за префактурирането на консумативни разходи от наемодателите към наемателите. автор: Иван Дочев, д.е.с.

Прекратяване на трудовото правоотношение при липсата на качества в работника / служителя. автор: Галина Николова, юрист

Промени в регулацията за насърчаване на заетостта. автор: Жанет Богомилова, юрист

Професия - личен труд Данъчно и осигурително третиране на доходите за положен личен труд от собственик в дружество в което той има собственост Автор: регистриран д.е.с. Светлана Димитрова

ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

Важно значение за цялата счетоводна система на аграрните предприятия имат въпросите за първоначалното признаване и оценяване на селскостопанската продукция. Това е така, защото обикновено тя е съществена част от краткотрайните им активи и има голямо значение за определяне на цялостното имуществено и финансово състояние. Освен това информацията за нея се използва като база за изчисляването на редица показатели за анализ, като въз основа на получените стойности се правят изводи за състоянието на предприятието към конкретен момент и получените резултати се вземат пред вид при планиране на бъдещото развитие на стопанската единица. Именно на въпросите за първоначалното признаване и оценяване на селскостопанската продукция ще се спрем в настоящата статия. Като основен критерий за признаването на селскостопанската продукция като отделен актив може да се определи моментът на отделяне от биологичния актив. За признаването на селскостопанската продукция освен посочения критерий, трябва да е изпълнен и критерият за контрол. Става дума за това, че селскостопанската продукция се признава като актив, ако предприятието я контролира в резултат на някакво предишно събитие. Както вече беше отбелязано, това събитие е свързано с отделянето на селскостопанската продукция от биологичния актив. Или когато биологичния актив е контролиран от предприятието, то отделената от него селскостопанска продукция е контролирана от предприятието. Самото контролиране на селскостопанската продукция се изразява във възможността, предприятието да взема решения относно това, как да черпи икономическата изгода от нея - чрез директна продажба, чрез последваща преработка за получаване на преработена селскостопанска продукция или влагане в други селскостопански или не селскостопански дейности (например продукция от растениевъдството може да се използва за храна на отглежданите животни в селскостопанското предприятие, получен естествен тор от животновъдството може да се вложи растениевъдите дейности, добитите плодове е възможно да се вложат в производството на плодови консерви и т. н.). Контролът над дадена селскостопанска продукция предполага, че предприятието, което го осъществява, е собственик на продукцията. Тук трябва да се отбележи, че има разлика при проявяването на контрола върху селскостопанската продукция и другите специфични ресурси на аграрното предприятие - биологичните активи. Докато контролът върху селскостопанската продукция изисква тя да е собственост на предприятието, за биологичните активи това не е задължително. Контролираните биологични активи може например да са временно наети.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА РЕМОНТИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НА НАЕТИ АКТИВИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС ОТ 2013 г.автор: Евгени Рангелов,магистър по финанси

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59921 лв
1 GBP = 2.20102 лв