Списание Актив
 • Тема на броя:
  За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

  Виж повече

 • Възможно ли e майка да получава парично обезщетение за майчинство и същевременно да работи. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Годишни корекции на ползван данъчен кредит за 2013 г. автор: Лиляна Панева, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ЕФЕКТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОТПИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС. автор:доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • ИЗВЪНРЕДНИЯТ ТРУД. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ. автор:ас. д-р Галина Чиприянова

  Извършването на подготовка и фактическа проверка на активите, собствения капитал и пасивите на земеделските кооперации към точно определена дата, съпоставянето на получените резултати със счетоводните данни и установяването на евентуалните разлики е нормативно регламентирано в Закона за счетоводството. Цели се селскостопанските субекти да представят вярно и честно имущественото и финансовото си състояние, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци. Земеделските кооперации обаче често подценяват въпроса с инвентаризацията на собствения капитал и пасивите. Определянето на отделните обекти на инвентаризацията на собствения капитал и пасивите трябва да става при съблюдаването на структурата на пасивите на земеделската кооперация. I. Съобразно нуждите на годишния финансов отчет към 31 декември в земеделските кооперации трябва да се извърши проверка на собствения капитал - основния капитал (поискан и внесен) , резервите и финансовия резултат. Цели се установяването на съответствие между счетоводните данни и данните, намерили отражение в регистрационната документация на селскостопанския субект и/или в районния съд по регистрация. Що се отнася до дяловия капитал - ревизира се размера и формата му. Тъй като неговият размер се определя съобразно членовете кооператори, се изисква своевременното отразяване на приемането на нови и отписването на стари членове кооператори. Взема се предвид, че допълнителните и целеви вноски се отчитат като резерви или целево получени заеми. Например, при увеличение на основния капитал за сметка на резервите (на база внесени дялове) е съставена вярно счетоводната статия, при която е дебитирана сметка 111 Законови резерви и е кредитирана сметка 102 Основен капитал, неизискващ регистрация (поискан и внесен), но е неправилно отразено увеличението по партидите на член-кооператорите "Х", "У" и "Р". Съставя се същата, но "червена" сторнировъчна статия, както и редовна статия, която отразява правилно увеличението по партидите на член-кооператорите "М", "Н" и "Т", внесли допълнителни дялове. Друг случай е, когато по различни икономически съображения е било взето решение някои от кредиторите на земеделската кооперация да станат член-кооператори, но това не е намерило счетоводно отражение през годината. Следва да се състави счетоводна статия, при която се дебитира сметка от група 15 Получени заеми, съответната аналитична сметка за банковата институция и се кредитира сметка 102 Основен капитал, неизискващ регистрация (поискан и внесен). Или, ако член-кооператорите "Х" и "У", които имат непогасени задължения към селскостопанския субект, го напускат по финансови причини, той извърши прихващане със задълженията си към член-кооператорите, но счетоводните записвания за "Х" са неправилно съставени по партидата на член-кооператора "М". Съставят се две "червени" сторнировъчни и две редовни статии:

 • КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПО РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова,експерт по социално осигуряване

  Виж повече

 • ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СЪКРОВИЩНИТЕ АКЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин,регистриран одитор

  Виж повече

 • Още веднъж за префактурирането на консумативни разходи от наемодателите към наемателите. автор: Иван Дочев, д.е.с.

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовото правоотношение при липсата на качества в работника / служителя. автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • Промени в регулацията за насърчаване на заетостта. автор: Жанет Богомилова, юрист

  Виж повече

 • Професия - личен труд Данъчно и осигурително третиране на доходите за положен личен труд от собственик в дружество в което той има собственост Автор: регистриран д.е.с. Светлана Димитрова

  Виж повече

 • ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА РЕМОНТИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НА НАЕТИ АКТИВИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС ОТ 2013 г.автор: Евгени Рангелов,магистър по финанси

  Виж повече

Брой: 10/10.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.69630 лв
1 GBP = 2.22392 лв