Списание Актив

Възможно ли e майка да получава парично обезщетение за майчинство и същевременно да работи. автор: Румяна Станчева

Годишни корекции на ползван данъчен кредит за 2013 г. автор: Лиляна Панева, данъчен консултант

ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ЕФЕКТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОТПИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС. автор:доц.д-р Любка Ценова

За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

ИЗВЪНРЕДНИЯТ ТРУД. автор: Гошо Мушкаров

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ. автор:ас. д-р Галина Чиприянова

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПО РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова,експерт по социално осигуряване

ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. автор: проф.Костадин Иванов

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА. автор:Доц. д-р Диана Петрова

Като разходи и приходи от операции в чуждестранна валута счетоводно се отразяват отрицателните и съответно положителните разлики, породени от измененията на обменните курсове при осъществяване на валутни операции и при преоценяване на валутни активи и пасиви към датата на съставяне на финансовия отчет на предприятието. Отчитането на операциите, от които произтичат отрицателни и положителни валутни курсови разлики, се осъществява при спазване на изискванията, регламентирани от Международен счетоводен стандарт (МСС) 21 Ефекти от промените в обменните курсове, респ. Счетоводен стандарт (СС) 21 Ефекти от промените във валутните курсове - за финансовите отчети за малките и средните предприятия у нас. Особено важни в случая са изискванията, отнасящи се до оценяването на паричните позиции в чуждестранна валута и признаването на курсовите разлики. Като парични позиции се третират паричните средства в наличност, както и всички останали активи и пасиви, които предстои да бъдат получени или заплатени в твърдо определени или определяеми парични размери. Паричните позиции се оценяват текущо през годината по централния курс на БНБ, а в годишния финансов отчет и в междинните финансови отчети - по заключителен курс (т.е. по централния курс на БНБ за датата, към която е съставен финансовият отчет). Задължително е преоценка на паричните позиции да се извършва към датата на всяко съставяне на финансов отчет, като предприятието има право да извършва такава преоценка и през по-кратки периоди от време. Курсови разлики се отразяват в случаите, когато настъпи промяна в обменния курс между датата на сделка в чуждестранна валута и датата на разплащането по нея, както и когато към датата на финансовия отчет паричните позиции се оценяват по обменен курс, различен от този, по който са били счетоводно отразени. В обхвата на сделките в чуждестранна валута се включва всяка сделка, която е деноминирана или изисква разплащане в чуждестранна валута. Такива сделки възникват в случаите, когато предприятието купува или продава стоки или услуги, чиято цена е изразена в чуждестранна валута; взема или дава в заем средства, при което платимите или дължими суми са деноминирани в чуждестранна валута; по друг начин придобива или се освобождава от активи, поема или урежда задължения, деноминирани в чуждестранна валута. Възникналите курсови разлики при уреждане на парични позиции или при отчитането на парични позиции по курсове, различни от тези, по които са били първоначално заведени или са били отчетени в предходни финансови отчети, следва да се отчитат като текущ финансов разход или текущ финансов приход за периода на възникването им (с изключение на курсови разлики, свързани с парични позиции, представляващи част от нетна инвестиция в чуждестранно предприятие).

ОТЧИТАНЕ НА СЪКРОВИЩНИТЕ АКЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин,регистриран одитор

Още веднъж за префактурирането на консумативни разходи от наемодателите към наемателите. автор: Иван Дочев, д.е.с.

Прекратяване на трудовото правоотношение при липсата на качества в работника / служителя. автор: Галина Николова, юрист

Промени в регулацията за насърчаване на заетостта. автор: Жанет Богомилова, юрист

Професия - личен труд Данъчно и осигурително третиране на доходите за положен личен труд от собственик в дружество в което той има собственост Автор: регистриран д.е.с. Светлана Димитрова

ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА РЕМОНТИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НА НАЕТИ АКТИВИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС ОТ 2013 г.автор: Евгени Рангелов,магистър по финанси

Основна тема: За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 10/10.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв