Списание Актив
 • Тема на броя:
  За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

  Виж повече

 • Възможно ли e майка да получава парично обезщетение за майчинство и същевременно да работи. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Годишни корекции на ползван данъчен кредит за 2013 г. автор: Лиляна Панева, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ЕФЕКТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОТПИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС. автор:доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • ИЗВЪНРЕДНИЯТ ТРУД. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ. автор:ас. д-р Галина Чиприянова

  Виж повече

 • КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПО РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова,експерт по социално осигуряване

  Виж повече

 • ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СЪКРОВИЩНИТЕ АКЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин,регистриран одитор

  Виж повече

 • Още веднъж за префактурирането на консумативни разходи от наемодателите към наемателите. автор: Иван Дочев, д.е.с.

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовото правоотношение при липсата на качества в работника / служителя. автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • Промени в регулацията за насърчаване на заетостта. автор: Жанет Богомилова, юрист

  Виж повече

 • Професия - личен труд Данъчно и осигурително третиране на доходите за положен личен труд от собственик в дружество в което той има собственост Автор: регистриран д.е.с. Светлана Димитрова

  Виж повече

 • ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА РЕМОНТИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НА НАЕТИ АКТИВИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС ОТ 2013 г.автор: Евгени Рангелов,магистър по финанси

  Счетоводното отчитане и данъчното третиране на ремонти и подобрения на наети активи са позната практика в дейността на предприятията, но промените в ЗДДС, считано от 1 януари 2013 г. внесоха съществени нови аспекти, които дават основание да се направи нов, актуален коментар по темата, особено във връзка с годишното счетоводно приключване за 2013 г. 1. Безвъзмездно извършване на ремонт на нает или предоставен за ползване актив Практиката е показала, че понякога трудно се разграничават по своята същност ремонтите от подобренията, въпреки определенията за тези понятия, дадени в т. 31 и 32 от § 1 на ДР на ЗДДС. Определение на "текущ ремонт" има и в Закона за устройство на територията. Разграничаването на разходите за "ремонт" и "подобрение" понякога се усложнява от това, че те са "смесени", т. е. при извършване на подобрение на дълготраен материален актив са извършени и разходи за ремонт, и обратното. Този въпрос би следвало да се реши с помощта на специалист от строителството, като се състави "разделителна ведомост" за двата вида разходи и всеки вид се третира счетоводно и данъчно според вида му. Ограниченията във възможностите за нови инвестиции в последните години дадоха предимство на ремонти и подобрения в наети недвижими имоти. В зависимост от договорните условия, разходите за ремонта на нает недвижим имот, респ. на друг вид дълготраен материален актив, могат да бъдат: -за сметка на наемателя, т. е. безвъзмезден разход за него; -за сметка на наема, изцяло или частично-действия, които на практика формират бартер. Отчитането на бартера е предмет на друга тема, но тук ще отбележим, че съгласно чл. 231 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ наемателят е длъжен да ползва наетата вещ по предназначение; да плаща договорения наем, да извършва дребни поправки от повреди в резултат на обикновената употреба. В зависимост от състоянието на недвижимия имот в договора може да се предвиди извършването на ремонт-за сметка на наемателя или за сметка на наема.

Брой: 10/10.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв