Списание Актив

Брой: 10/10.2013

Основна тема: За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

Теми на броя:

Възможно ли e майка да получава парично обезщетение за майчинство и същевременно да работи. автор: Румяна Станчева

Годишни корекции на ползван данъчен кредит за 2013 г. автор: Лиляна Панева, данъчен консултант

ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ЕФЕКТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОТПИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС. автор:доц.д-р Любка Ценова

За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

ИЗВЪНРЕДНИЯТ ТРУД. автор: Гошо Мушкаров

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ. автор:ас. д-р Галина Чиприянова

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПО РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова,експерт по социално осигуряване

ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. автор: проф.Костадин Иванов

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА. автор:Доц. д-р Диана Петрова

ОТЧИТАНЕ НА СЪКРОВИЩНИТЕ АКЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин,регистриран одитор

Изкупените собствени акции са известни като съкровищни акции. В статията ние ще използваме едновременно двете наименования като синоними при счетоводното третиране на тези акции. Съкровищните акции се третират като текущи финансови активи. Тези акции се очаква да престоят в акционерното дружество за кратък период от време, а са предназначени за продажби или за намаляване на основния (акционерния) капитал. Причините за придобиване на съкровищни акции са различни, като: - да се окаже въздействие върху пазарната (борсовата) цена на акциите на дружеството; - съхраняване (ограничаване) на дейността на акционерното дружество; - уреждане на дълг на акционерното дружество срещу неговата собственост; - други причини. Счетоводното отчитане на съкровищните акции ще се осъществява чрез сметка 513 Изкупени собствени (съкровищни) акции. Придобитите съкровищни акции могат да се отчитат като се избира прилагането на себестойностен подход или подход на номиналната стойност. Този избор се записва в системата от счетоводни политики и се оповестява в пояснителните приложения към годишните финансови отчети. Себестойностният подход означава, че съкровищните акции ще се отчитат по цена на придобиване (изкупуване). Подходът на номиналната стойност означава, че съкровищните акции ще се отчитат по номинална стойност на собствените акции, с която стойност се формира основния капитал на акционерното дружество. Разликата до цената на придобиване се отчита като премия или сконто по финансови инструменти. Премиите и сконтото са за сметка на резервите от емисия на акции. Когато в дружеството няма формирани резерви от емисия на акции, то сконтото се отчита като текущ финансов разход за периода на възникването му.

Още веднъж за префактурирането на консумативни разходи от наемодателите към наемателите. автор: Иван Дочев, д.е.с.

Прекратяване на трудовото правоотношение при липсата на качества в работника / служителя. автор: Галина Николова, юрист

Промени в регулацията за насърчаване на заетостта. автор: Жанет Богомилова, юрист

Професия - личен труд Данъчно и осигурително третиране на доходите за положен личен труд от собственик в дружество в което той има собственост Автор: регистриран д.е.с. Светлана Димитрова

ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА РЕМОНТИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НА НАЕТИ АКТИВИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС ОТ 2013 г.автор: Евгени Рангелов,магистър по финанси

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59921 лв
1 GBP = 2.20102 лв