Списание Актив

Възможно ли e майка да получава парично обезщетение за майчинство и същевременно да работи. автор: Румяна Станчева

Годишни корекции на ползван данъчен кредит за 2013 г. автор: Лиляна Панева, данъчен консултант

ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ЕФЕКТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОТПИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС. автор:доц.д-р Любка Ценова

За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

Установяването на незавършеното производство може да бъде с две предназначения: *за представянето на състоянието на предприятието, т.е. за нуждите на финансовите отчети; * за нуждите на управлението на производствените процеси. В тази връзка организацията и провеждането на тази дейност се различава коренно не само по целта, но и по организацията, изискванията и използването на данните. За съжаление този въпрос обикновено се третира само от счетоводна гледна точка, но се смесват изискванията, методологията и техниката на осъществяване. В това отношение напоследък се появиха някои публикации, от гледна точка, на финансовото отчитане, които по лична преценка са с ограничена практическа полза, което провокира и настоящия материал Същност на незавършеното производство За анализа на незавършеното производство, от какъвто и да е аспект, би следвало първо да се изясни същността му. Легално и нормативно определение на понятието "незавършено производство" няма. Обикновено под незавършено производство, се разбира количеството или стойността на вложените в производствения процес ресурси, при които обектът на въздействие (продуктът), не е преминал през всички технологични операции, в рамките на дадено производствено звено или предприятието като цяло. Той не се е превърнал в продукт (готова, завършена продукция) и няма самостоятелно значение за предприятието, и подлежи на по-нататъшна обработка. В случая понятието "технологични операции" се използва в по-широк смисъл. Те обхващат както прякото въздействие върху обекта, но и окачествяването, евентуално извършването на анализи и проби и самото приемане като продукция, когато обектът напуска пределите на производственото звено и вече се отразява като завършен продукт. При услугите процесът трябва да е завършен и приет от клиента. Националната агенция по приходите, в Разяснение 66 от 17.01.2012 дава определение само от финансов аспект: "Незавършеното производство представлява съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция."

ИЗВЪНРЕДНИЯТ ТРУД. автор: Гошо Мушкаров

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ. автор:ас. д-р Галина Чиприянова

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПО РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова,експерт по социално осигуряване

ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. автор: проф.Костадин Иванов

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА. автор:Доц. д-р Диана Петрова

ОТЧИТАНЕ НА СЪКРОВИЩНИТЕ АКЦИИ. автор: проф.Стоян Дурин,регистриран одитор

Още веднъж за префактурирането на консумативни разходи от наемодателите към наемателите. автор: Иван Дочев, д.е.с.

Прекратяване на трудовото правоотношение при липсата на качества в работника / служителя. автор: Галина Николова, юрист

Промени в регулацията за насърчаване на заетостта. автор: Жанет Богомилова, юрист

Професия - личен труд Данъчно и осигурително третиране на доходите за положен личен труд от собственик в дружество в което той има собственост Автор: регистриран д.е.с. Светлана Димитрова

ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ. автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА РЕМОНТИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НА НАЕТИ АКТИВИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС ОТ 2013 г.автор: Евгени Рангелов,магистър по финанси

Основна тема: За количественото и стойностно установяване на незавършеното производство. автор:Доц. д-р Живко Бонев ,регистриран одитор

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 10/10.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58998 лв
1 GBP = 2.21616 лв