Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година. автор: доц. Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти. автор: доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • Как да си набавим осигурителен стаж,когато не ни достига за придобиване право на пенсия. автор: Румяна Станчева.

  Виж повече

 • Нови моменти при зачитането на учителския стаж.автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Новите промени в МСС 19 Доходи на наети лица. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЛИХВИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДИВИДЕНТИ. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните прадприятия. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети.автор: доц.д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Отчитане на съставни финансови инструменти. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Промени в данъчнто облагане за данъци при източника.Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Сумираното отчитане на работното време. автор: Гошо Мушкаров

  I. Правна уредба Динамиката на производството и особено в сферата на услугите и търговията изисква по-гъвкава организация на работното време. Кодексът на труда е поставил няколко ясни и категорични изисквания в това отношение: " в условията на петдневната работна седмица нормалното работно време през деня е 8 часа и 40 часа седмично, а през нощта - 7 часа и 35 часа седмично; " работата трябва да се организира така, че да се осигури минимална междудневна почивка от 12 часа и минимална седмична почивка от 48 часа. " Работното време се изчислява в работни дни - подневно. Разпоредбата на чл. 142, ал. 2 от КТ дава право на работодателя при преценена от него необходимост да установи сумирано изчисляване на работното време - за седмица, за месец или за друг календарен период, но за не повече от 6 месеца. Няма пречка периодите на сумирано отчитане да следват непосредствено един след друг. Когато се работи на смени, максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа. За работниците и служителите с намалено работно време максималната продължителност на сумираното време е до 1 час над намаленото работно време. Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден. Идеята на сумираното работно време е да се отработи пълното календарно работно време за периода на сумиране, като в отделните работни дни може да се работи повече, а в други дни - по-малко от нормалното установено за работника или служителя работно време. Сумирано отчитане на работното време може да се въведе за цялото предприятие, за един или няколко цеха или поделения и дори за отделен работник или служител. За въвеждането на сумирано отчитане работодателят издава писмена заповед, с която определя: " периодът на сумирано отчитане на работното време; " обхватът на структурите, длъжностите и работните места, за които се прилага сумирано отчитане. Едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода (чл. 9а. от Наредбата за работното време, почивките и отпуските). При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място (чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, НСОРЗ). Това преизчисляване се прави единствено с оглед изравняване заплащането на нощния труд, положен през по-малко часове, с дневния. То не се отразява при зачитането на трудовия и осигурителния стаж.

 • Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки. автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 9/9.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв