Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година. автор: доц. Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти. автор: доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • Как да си набавим осигурителен стаж,когато не ни достига за придобиване право на пенсия. автор: Румяна Станчева.

  Виж повече

 • Нови моменти при зачитането на учителския стаж.автор:Галина Николова

  През последните години зачестиха случаите, в които Върховният административен съд (ВАС) започна да отменя решенията на директорите на териториалните поделения на Националния осигурителен институт, с които се отказва зачитането за учителски стаж на стажа, положен от лицата като дружинни ръководители. Това от своя страна им дава възможност да придобият право на пенсия по § 5 от ПЗР на КСО, т.е. на учителска пенсия. Основната разлика в практиката на НОИ и в тази на ВАС е интерпретирането на понятието учителски стаж в случаите, когато лицата са упражнявали трудова дейност като дружинни ръководители. И до днес за НОИ този стаж няма характер на учителски, докато съдът смута, че той е учителски, тъй като отговаря на изискванията на специфични нормативни актове, действащи в страната ни и до този момент. Настоящият материал има за цел да разясни на заинтересованите лица именно това становище на ВАС, според което същите биха придобили право н учителска пенсия, ако имат осигурителен стаж като дружинни ръководители. Според ВАС дейността на дружинния ръководител, изпълнявана от лица с педагогическо образование, е учителска дейност. Това е така, защото тя е включвала учителски функции по възпитание на деца от първи до осми клас в учебните заведения. Ето защо трудът на дружинните ръководители, изпълнили пълната норма на задължителна преподавателска работа следва да бъде зачетен като учителски стаж по смисъла на § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО. Съгласно чл. 41, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за пенсиите (ППЗП - отм.), приложим към периода на полагане на процесния трудов стаж, учителски трудов стаж е трудовият стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласувано с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование и са изпълнили пълната норма на задължителна преподавателска работа. В същия смисъл е и сега действащата разпоредба на чл. 19, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).

 • Новите промени в МСС 19 Доходи на наети лица. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЛИХВИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДИВИДЕНТИ. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните прадприятия. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети.автор: доц.д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Отчитане на съставни финансови инструменти. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Промени в данъчнто облагане за данъци при източника.Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Сумираното отчитане на работното време. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки. автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 9/9.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв