Списание Актив

Брой: 9/9.2013

Основна тема: СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

Теми на броя:

Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов

Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година. автор: доц. Марин Гълъбов

Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти. автор: доц.д-р Любка Ценова

Как да си набавим осигурителен стаж,когато не ни достига за придобиване право на пенсия. автор: Румяна Станчева.

Нови моменти при зачитането на учителския стаж.автор:Галина Николова

Новите промени в МСС 19 Доходи на наети лица. автор: д-р Мариета Станчева

Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя. автор: Жанет Богомилова

Казус: Личен състав на предприятие съм. Уволнихме наш работник дисциплинарно за груби нарушения на трудовата дисциплина. Искам да попитам при какви условия като работодател имаме право на обезщетение на основание чл. 221, ал. 2 от КТ от този работник? Можем ли да удържим парите от последната заплата или от обезщетението за неползвания размер на платения годишен отпуск, които му дължим? Л. Харалампиева от Бургас Отговор: Законът предвиджда обезщетението по чл. 221, ал. 2 от КТ като обезвреда за причинените на работодателя вреди вследствие на дисциплинарно уволнение. Справедливо е задължението да плати обезщетение да се възложи върху страната, която е станала причина за прекратяването на трудовото правоотношение поради виновното си поведение. За възникване правото на работодателя да получи това обезщетение, той трябва да е оставанал без работник или служител за същата работа именно заради дисципллинарното уволнение. Трябва да имате предвид, че ако на същата работа веднага след дисциплинарното уволнение е бил назначен друг работник или служител, работодателят няма право на такова обезщетение. В случай, че описаните предпоставки са налице, прихващане на обезщетението по чл. 221, ал. 2 от КТ срещу суми от трудови възнаграждения или обезщетения, които работодателят дължи на работника или служителя може да стане само с изричното съгласие на уволнения работник. Съветваме това съгласие да се изисква и дава в писмена форма с оглед доказване на обстоятелството, че е дадено, при нужда. А в случай, че работникът не е съгласен доброволно да плати обезщетението или пък работодателят да го прихване от сумите, които му дължи по трудовото правоотношение - за последната заплата и за обезщетението за неползван отпуск в описания случай, то работодателят може да търси обезщетението само по съдебен ред.

ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЛИХВИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДИВИДЕНТИ. автор: Валентина Василева

Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки. автор: Аспасия Петкова

Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните прадприятия. автор: Цветан Станкулов

Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети.автор: доц.д-р Десислава Йосифова

Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив. автор: Евгени Рангелов

Отчитане на съставни финансови инструменти. автор: проф.Стоян Дурин

Промени в данъчнто облагане за данъци при източника.Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи. автор: Лиляна Панева

Сумираното отчитане на работното време. автор: Гошо Мушкаров

СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки. автор: доц.д-р Диана Петрова

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв