Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година. автор: доц. Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Европейска практика относно освобождаване от облагане на недвижими имоти. автор: доц.д-р Любка Ценова

  Виж повече

 • Как да си набавим осигурителен стаж,когато не ни достига за придобиване право на пенсия. автор: Румяна Станчева.

  Виж повече

 • Нови моменти при зачитането на учителския стаж.автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Новите промени в МСС 19 Доходи на наети лица. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЛИХВИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДИВИДЕНТИ. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски и данъци върху сумите, изплатени за командировки. автор: Аспасия Петкова

  Нормативните актове, регламентиращи командировките в страната и чужбина са Наредбата за командировките в страната, в сила от 01.08.1987 г. и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, в сила от 01.07.2004 г. Реализирането и документирането на командировките в страната и в чужбина се осъществява в съответствие с посочените наредби, посредством издаването на заповед от командироващото предприятие, в която се определят условията за командироване. Съгласно чл. 121 от Кодекса на труда, когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя. Командироването става с писмена заповед на работодателя или упълномощено от него длъжностно лице. В заповедта се посочват задължително: - дата на издаване, предприятието и лицето, което издава заповедта; - трите имена и длъжността на командирования; - място на командироване; - задачата, за която лицето се командирова; - времетраенето на командировката; - командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право; - начинът на пътуването (с какво превозно средство) и други данни, които имат значение за определяне правото и размерът на командировъчните пътни пари; - необходимостта и видът на отчета за извършената работа. Съгласно чл. 215 от Кодекса на труда, при командироване работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени от Министерския съвет. Размерът на пътните пари при командироване се определя в зависимост от посочения превоз в заповедта. Отчитането става с представяне на билет за пътуването или друг документ, предвиден в наредбата. Пътни пари при командироване не се изплащат в следните случаи: -когато командированото лице ползва безплатен превоз; - когато командированото лице се намира в населеното място, където е командировано на друго основание (различно от нуждите на предприятието за целта на командироване). Размерът на дневните пари, установен в чл. 19 от Наредба за командировките в страната, е 20 лв. за всеки ден от командировката.На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от посочената сума, когато лицето не нощува в населеното място, където е командировано. За дните, през които командированият се е завърнал в постоянната си месторабота за доклади, проучвания и други, дневни пари не му се изплащат. Няма горна граница относно размера на дневните пари, но в случай, че те са повече от двойно определения в наредбата размер за един ден, сумата над двойния размер не се признават за разход на предприятието. Размерът на квартирните пари се определя според действително изразходваното, като документът за нощувка, с който се отчита командированият, трябва да бъде издаден на негово име.

 • Особености при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните прадприятия. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети.автор: доц.д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Отчитане на приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Отчитане на съставни финансови инструменти. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Промени в данъчнто облагане за данъци при източника.Актуални данъчни и счетоводни аспекти при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Противоречиви оценки за ДДС върху префактурираните битови разходи. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Сумираното отчитане на работното време. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Съвременни счетоводно-информационни проблеми при управлението на продажбите на стоки. автор: доц.д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 9/9.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв